ילקוט שמעוני, תהלים פרק צו


המשך סימן תתנב
שירו לה' שיר חדש -
עשר שירות הם (כתוב במלכים ברמז קפ"ט וברמז תקצ"א).

כי כל אלהי העמים וגו' -
(כתוב ביהושע ברמז ב'):

הוד והדר לפניו -
בבתי גואי (כתוב בירמיה ברמז רצ"ב).

שנו רבותינו:
מנין שאומרים אבות?
שנאמר: הבו לה' בני אלים.

ומנין שאומרים גבורות?
שנאמר: הבו לה' כבוד ועוז.

ומנין שאומרים קדושת השם?
שנאמר: הבו לה' כבוד שמו.

השתחוו לה' בהדרת קדש -
רבי יהודה מציין נפשיה ואחר כך מצלי.

שנו רבותינו:
אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, אל תקרי בהדרת קדש אלא בחרדת קדש:

הפרק הבא    הפרק הקודם