מצודות דוד, תהלים פרק צזפסוק א
ה' מלך. לעתיד כאשר תתגלה מלכותו אז יתרבה השמחה בעולם
איים.
יושבי איי הים:

פסוק ב
ענן וערפל. הוא משל לחשכת הצרות שיהיו מוכנים לענוש בהם את הרשעים
מכון כסאו.
הכנת כסאו תהיה בצדק ובמשפט לשלם לכל אחד כגמולו:

פסוק ד
האירו. הברקים יהיו גדולים עד שיאירו לכל העולם
ראתה.
כשתראה הארץ להב הברקים אז תחיל ותרעד :

פסוק ה
הרים. הוא משל על מלכי העכו"ם:

פסוק ו
השמים. מלאכי השמים יספרו הצדק שעשה לישראל:

פסוק ז
המתהללים. המשבחים את עצמם בעכו"ם שלהם והמה אלילים מבלי תועלת
כל אלהים.
צבא השמים הנעבדים לאלהים הם ישתחוו לה' על כי עשה משפט בעובדיהם :

פסוק ח
שמעה. כאשר תשמע ציון נקמות האויב אז תשמח
למען משפטיך.
בעבור עשיית משפטיך:

פסוק ט
נעלית. אתה מעולה ומשובח על כל אלהים הם צבא השמים הנעבדים לאלהות :

פסוק י
אוהבי. אתם אוהבי ה' שנאו עושי הרע ולא תפחדו מהם כי הנה ה' שומר נפשות חסידיו ויצילם מיד הרשעים ההם:

פסוק יא
לצדיק. לצורך הצדיק יש אור זרוע ר"ל כמו הזורע דבר מה הנה יותר תוציא השדה ממה שזרע כן הרבה שכר מוכן לצדיק יותר מאלו קבל שכרו מיד
ולישרי לב שמחה.
לישרי לב זרוע שמחה וכפל הדבר במ"ש:

פסוק יב
בה'. במשענת ה'
לזכר.
לזכרון שם קדשו:

הפרק הבא    הפרק הקודם