רשי, תהלים פרק צזפרק צז, א

ה' מלך.
בנטלו המלוכה מעמלק. תגל הארץ. זהו שאמר (יחזקאל לה) כשמוח כל הארץ שממה אעשה לך, על עמלק נתנבא כן.

פרק צז, ג

אש לפניו תלך.
במלחמת גוג ומגוג, דכתיב: במלחמתו (שם לח) ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית.

פרק צז, ד

ברקיו.
זהרוריו, לשון למען היה לה ברק מורטה (יחזקאל כא). ותחל. ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל ורעשו מפניו דגי הים. ותחל. לשון חיל כיולדה (מיכה ד).

פרק צז, ה

כדונג נמסו.
דכתיב: ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות (יחז', לח). כדונג. כשעוה.

פרק צז, ז

יבשו כל עובדי פסל.
דכתיב: (ישעיה ב) והאלילים כליל יחלוף. המתהללים. המתפארים לעבודתם.

פרק צז, ח

משפטיך.
נקמתך.

פרק צז, יא

אור זרוע לצדיק.
זריעה ממש מוכנת לצמוח להם.

הפרק הבא    הפרק הקודם