ילקוט שמעוני, תהלים פרק צז


המשך סימן תתנב
ה' מלך תגל הארץ וגו' צדק ומשפט מכון כסאו -
ערבות שבו צדק ומשפט וכו' (כתוב ביחזקאל ברמז של"ט).

צדק ומשפט -
כתוב לעיל):

הפרק הבא    הפרק הקודם