רשי, תהלים פרק צחפרק צח, א

שירו לה'.
כל אלה לעתיד.

פרק צח, ח

נהרות ימחאו כף.
הנביאים דברו בלשון שהאוזן שומעת, לא שיהא לנהרות כף אלא לשון שמחה וחדוה.

הפרק הבא    הפרק הקודם