ילקוט שמעוני, תהלים פרק צח


המשך סימן תתנב
מזמור שירו לה' שיר חדש וגו' זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל -
זכר חסדו -
זה אברהם, שנאמר: וחסד לאברהם,

ואמונתו -
זה בית יעקב ,שנאמר: תתן אמת ליעקב.

לבית ישראל -
ישראל סבא.

מי הוה ביתו של יעקב לא רחל?!
בכלן כתיב: אלה בני לאה, אלה בני זלפה, אלה בני בלהה.
וברחל כתיב: בני רחל אשת יעקב.

זכר חסדו -
ויזכור אלהים את רחל.

בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה' -
שנו רבותינו:
בתענית תוקעין בשופר של זכרים כפופים, ופיהן מצופין זהב, ושתי חצוצרות באמצע, שופר מקצר וחצוצרות מאריכות.

במה דברים אמורים?
במקדש, אבל בגבולים מקום שיש שופר אין חצוצרות, מקום שיש חצוצרות אין שופר.

אמר רבא ואיתימא ר' יהושע בן לוי:
מאי קראה?
בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה',.
לפני המלך ה' -
הוא דבעי חצוצרות וקול שופר - אבל בעלמא לא.

הפרק הבא    הפרק הקודם