רשי, תהלים פרק צטפרק צט, א

ירגזו עמים.
מדבר במלחמת גוג ומגוג, ואז ירגזו עמים כענין שנאמר: (זכריה יד) וזאת תהיה המגפה וגו'. תנוט. לשון נטיו רגלי.

פרק צט, ג

יודו שמך.
יודו את עז מלך האוהב משפט.

פרק צט, ד

ועז מלך.
מוסב על מקרא העליון. אתה כוננת מישרים. פשרה ושימת שלום בין אנשים כוננת באמרך (שמות כג) כי תראה חמור שונאך רובץ וגו', כי תפגע שור אויבך, ומי הוא שיראה את שונאו גומל לו חסד שלא ידבנו לבו לחבקו ולנשקו, תנחומא.

פרק צט, ז

בעמוד ענן ידבר אליהם.
אף עם שמואל וזה הוא שנאמר: (שמו"א ט) היש בזה הרואה ותעננה אותם ותאמרנה יש, ראו הענן קשור על פתחו, כמה דאת אמר: ויש אשר יהיה הענן (במדבר י). שמרו עדתיו וחק נתן למו. וחוק אשר נתן למו.

פרק צט, ח

אל נושא.
עון ישראל. היית להם. בשבילם. ונוקם. היית על עלילותם, משה ואהרן (שם כ) שמעו נא המורים, שמואל על שלא הדריך בניו בדרך טובה מת בחור.

פרק צט, ט

כי קדוש ה' אלהינו.
על אשר הוא מדקדק עם הצדיקים הוא מקודש בעולם, וכן הוא אומר: (שמות כט) ונקדש בכבודי, במכובדי.

הפרק הבא    הפרק הקודם