מנחת שי, ויקרא פרק יג


פסוק א
וידבר ד' אדם כי יהיה. פתוחה.

פסוק ג
וראה הכהן. בלא פסק אחר הכהן.

בעור הבשר. אין בבי"ת מאריך.

ושער. בסי"ן.

פסוק ד
ואם בהרת לבנה הוא וגו' ושערה לא הפך לבן. לא מפיק ה"א וחברו שבפסוק דוראה הכהן והנה פ' כ' במפיק ואינון מן י"א זוגין חד מפיק וחד לא מפיק.

פסוק י
ומחית בשר חי בשאת. השי"ן רפה ובלא מאריך בבי"ת מכלול דף נ"א וכ"כ בפי' תילים מזמור ק"ח שהשי"ן רפה וכ"כ המאירי ולוית חן שער א' פ"ט וכ"כ ר' יונה בס' הרקמה שהמשפט להכבד והוקל.

פסוק יא
לא יסגרנו. במקרא גדולה כתוב ולא וטעות הוא.

לא יסגרנו. בהעתק הללי יסגירנו ירושלמי יסגרנו עכ"ל. ובכל הספרים חסר והוא חד מן ה' חסר יו"ד בלישנא ע"פ המסורת וכ"כ הרמ"ה ז"ל לא יסגרנו כי טמא הוא חסר יו"ד כתיב.

פסוק טז
או כי ישוב. כי במאריך לא במקף.

פסוק יח
יהיה בו. כל יהיה בו דפרשתא רפי שאין בהם דין דחיק.

פסוק כ
מראה. אין באל"ף פשט בס"ס.

פסוק כא
והיא כהה. הראשון כתוב ביו"ד וכ"כ החזקוני וגם בהעתק הללי כתיב והיא כהה דשחין עכ"ל והוא א' מן י"א כתיב יו"ד בתורה וסימן נמסר במ"ג פ' וישב וכמ"ש בפ' לך לך. והמדפיסי' שכתבו בוא"ו כהו עיניה' מראות.

פסוק כב
נגע הוא. הה"א בחירק לא שורק בוא"ו.

פסוק כג
תחתיה. החי"ת בשוא לבד.

פסוק כד
והיתה מחית. הוא"ו בגעיא.

פסוק כח
צרבת המכוה הוא. כתוב הוא בוא"ו בכל ספרים מדוייקים שאינו מן י"א הכתובים יו"ד.

פסוק לג
והת גלח. הגימ"ל רבתי ועיין מ"ש בפ' צו אחר פ' ויאפד לו בו.

פסוק לו
והנה פשה. הפ"א דגושה.

פסוק לח
או אשה. השי"ן דגושה.

פסוק מב
בקרחת. הבי"ת רפה.

פסוק מה
בגדיו. הבי"ת דגושה והגימ"ל רפה.

פסוק מח
או בשתי. בספרי מדוייקים השי"ן רפה ובשוא לבדו והבי"ת במאריך ועיין מ"ש בשופטי' ה' על ושבה.

פסוק מט
אדמדם. דל"ת שניה דגושה.

והראה. הה"א בקמץ לבד.

פסוק נג
הנגע דואם יראה. הגימ"ל רפה.

פסוק נז
כלי עור. שבאותו פסוק במקף.

פסוק נח
כלי דוהבגד. בשופר הפוך לא במקף.

העור. הוא"ו בלא שורק.

הפרק הבא    הפרק הקודם