מנחת שי, ויקרא פרק יד


פרשת מצרע

פסוק א
המצרע. פ' פתוחה.

לאמר. הלמ"ד דגושה.

פסוק ד
ואזב. חסר וא"ו בהעתק הללי ובמפתח ובספרים מדוייקים. ועיין מ"ש לקמן בסוף הקאפיטולי בס"ד.

פסוק ו
יקח הקו"ף דגושה.

ואת האזב. בהעתק הללי האזב ירושלמי האזוב ובכל הספרים חסר.

פסוק ז
והזה. הזי"ן דגושה.

פסוק ט
והיה ביום. הבי"ת רפה שהתרסא אינו טעם מפסיק.

גבת. הגימ"ל והבי"ת דגושות.

פסוק י
כבשים. הכ"ף רפה.

פסוק יג
קדשים. הקו"ף בלא מאריך.

פסוק יח
הכהן דיתן על ראש. בז"ק.

פסוק כא
דל. בדגש.

ועשרון. כתיב במסורת הדפוס ועשרן ג' חסר בקריאה ונמסר זה עמהם וטעות הוא כי בכל הספרים מלא וא"ו כתיב וב' לבדם הם חסרים וסימן ועשרן דוזה אשר תעשה על המזבח פ' תצוה ועשרן קדמאה דובראשי חדשיכם פ' פנחס וכן כתבם הרמ"ה ז"ל וסיים ושארא באורייתא עשרון ועשרון מלא וא"ו כתיב ע"כ. וטעה המדפיס גם בפ' תצוה ופ' פינחס שכתוב ועשרן ה' ב' מלא וג' חסר ור"ל ג' מלא וב' חסר וסופו מוכיח על האמת שסיים שם בואתה תצוה קדמאה וראש חדש חסר.

פסוק כג
אל פתח. במאריך לא בתביר בס"ס.

פסוק כז
השמאלית. השי"ן דגושה.

פסוק לב
נגע צרעת. הנו"ן בסגול.

פסוק לד
אחזתכם. הזי"ן דגושה.

פסוק לו
ואחר כן יבא הכהן. בהעתק הללי יבוא ירושלמי יבא עכ"ל. ובכל הספרים חסר גם במסורת לא בא בכלל ז' מלאים בתורה וסימן נמסר במ"ג פ' אחרי מות.

פסוק לט
והנה פשה. הפ"א בדגש וכן חברו שבסמוך.

פסוק מח
לא פשה. הפ"א רפה.

פסוק מט
ואזב. בהעתק הללי ואזב ירושלמי ואזוב עכ"ל. וברוב ספרי הדפוס מלא וא"ו כתיב. אך בכל ספרים כ"י מדוייקים ובדפוס ישן חסר וא"ו וכן במ"ג פרשת בא נמסר ג' ואזוב מלאים בתורה וכן כתבם הרמ"ה ז"ל ואין זה מהם.

פסוק נו
ולשאת. הלמ"ד בלא מאריך והשי"ן רפה וכן ראיתי במקצת הספרים וזהו ג"כ דעת רד"ק במכלול דף נ"א ובתילים מזמור ק"ח וכן כתב בעל א"ת וגם ר' יונה הביאו עם אחרים שהמשפט בהם ההכבד והוקלו.

הפרק הבא    הפרק הקודם