בעל הטורים לפרשת מצורע

פרק יד
פרק יד, ב
זאת תהיה תורת המצורע. שתי צפרים ע"ש כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו (משלי כז, ח). דכתיב ביה (לעיל יג, מו) בדד ישב, לכך טהרתו בצפרים.

פרק יד, ה
על מים חיים.
כמו שמצינו בנעמן שנתרפא מצרעתו במים חיים. ולכן זב צריך טבילה במים חיים (להלן טו, יג) מה שאין כן בשאר טמאים שאין צריכים להתרפאות ע"י מים חיים.
על מים חיים. בגימטריא לא במים מלוחים.

פרק יד, ז
והזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים.
כנגד שבעה דברים שנגעים באים עליהם מזה עליו שבע פעמים.
ושלח את הצפור. רמז שתפרח ממנו הצרעת. וצפור אחת שחוטה, לומר כן לא תבוא עוד הצרעת. ואחת משולחת. לומר שאם יוסיף להרע תחזור הצרעת כמו הצפור השלוחה.

פרק יד, לה
נראה לי.
ב' במסורה. כנגד נראה לי. מרחוק ה' נראה לי (ירמיה לא, ב). זהו שאמרו חכמינו ז"ל (נגעים פי"ב מ"ה) שאפילו ת"ח ובקי בנגעים לא יאמר נגע אלא כנגע. וזהו מרחוק נראה, שיקח הדבר מרחוק ולא יפסוק לומר נגע.

פרק יד, לו
ואחר כן.
ב' במסורה. ואחר כן יבא הכהן. ואחר כן תבא אליה ובעלתה (דברים כא, יג). כמו הכא שמפנה כלים נאים שלא יטמאו, אף התם נמי צריכה להסיר כלים הנאים מעליה כדי שתתגנה בעיניו ולא יטמא בה.

הפרק הבא    הפרק הקודם