מנחת שי, ויקרא פרק יז


פסוק ג
או אשר ישחט. בספרי הדפוס החי"ת בקמץ ומסור עליו במקרא גדולה ל' זקף קמץ ע"כ. אך ברוב ס"ס החי"ת בפתח ובגליון של אחד מהם כתוב שכן הוא בהללי.

פסוק יא
כי נפש הבשר בדם הוא. סימן קדמאה בדם הִוא תניין דפ' כי הדם הוּא תליתאה דמו בנפשו הוּא רביעאה כל בשר דמו הוא בחירק וסי' נקבה תסובב גבר.

פסוק יג
אשר. בלא מקף.

הפרק הבא    הפרק הקודם