פרק יז
פרק יז, ב
ואמרת אליהם. מלא יו"ד, לומר לך שצריך לפרסם הדבר בעשרה.

פרק יז, ג
אשר ישחט מחוץ למחנה.
סמך פרשת שחוטי חוץ לשעיר המשתלח לומר אע"פ שהתרתי לך השעיר המשתלח בחוץ, שדחיתו לצוק מפרשים צוק הם סלעים שיש להם כמין שנים בולטין זו היא שחיטתו, אעפ"כ השמר בשאר קדשים לשוחטן בחוץ.

פרק יז, ה
והביאם.
ג' במסורה. אשר הם זובחים על פני השדה והביאום. והביאום בבלה בנבואת ירמיה (כ, ה) על הגולה. ולקחום עמים והביאום אל מקומם (ישעיה יד, ב). בשביל שהיו מביאים זבחים לשעירים, שהיו עובדים ע"ז, גלו. ומיד כשיעשו תשובה יחזרו כדכתיב והביאום אל מקומם.

פרק יז, יג
ושפך את דמו וכסהו בעפר.
דם חיה ועוף טוענין כסוי שאין מקריבין ממנו על המזבח, שלא תהא מדת הדין מקטרגת איך דם יאכל דם, לכך צוהו לכסותו.

הפרק הבא    הפרק הקודם