מנחת שי, ויקרא פרק יט


פרשת קדשים

פסוק א
פרשת קדשים. פתוחה.

פסוק ב
דבר. בשני גרישין.

פסוק ד
האלילים. הה"א בגלגל.

פסוק ה
תזבחהו. חסר וא"ו בתר חי"ת. ולשון בעל הטורים תזבחהו חסר וא"ו שלא יהיו שנים שוחטים זבח א' ע"כ. אבל בפ"ב דחולין אמרינן בגמרא זו דברי ר' אליעזר בר' שמעון סתימאה אבל חכמים אומרים שנים שוחטים זבח א' וכן פסק הרמב"ם ריש פ' א' מהל' פסולי המוקדשין ועיין חדושי הרשב"א שם דף ל"א וקרבן אהרן דף ר"א.

פסוק ו
והנותר. בתיקון ס"ת ישן והנותר במפתח והנתר ע"כ. וכלל זה מסור בידינו מהרמ"ה ז"ל כל לישנא דנותר באורייתא מלא וא"ו בר מן א' חסר והנתר ממנו עד בקר דפ' החדש הזה לכם ומסיר עליה לית כותיה חסר מכלל דשאר מלאים.

פסוק ח
כי. במקף לא בתביר.

פסוק יג
תגזל. הגימ"ל שלא דגש.

פסוק יט
את חקתי תשמרו. כן כתיב בחולם המ"ם לא בשוא.

פסוק כ
והוא שפחה. והוא כתוב בוא"ו ונקוד חירק.

והפדה. הה"א בקמץ לבד והדל"ת דגושה.

פסוק כה
החמישת. בהעתק הללי כתוב החמישית ירושלמי החמישת ואומר המסרה כן כתב עכ"ל. ובכל הספרים כ"י מדוייקים ובדפוסים ישנים מלא יו"ד קדמאה וחסר יו"ד תניינא והשי"ן רפה ומסור עליו לית כתיב כן וכ"כ המאירי ז"ל. וז"ל הרמ"ה ז"ל חמישית ב' מלאים תרי"ן יודי"ן. וסימן ונתתה חמישית לפרעה דוהיה בתבואת. ויסף חמישית דואם המקדיש יגאל. וכן נמסר במ"ג סוף פ' ויגש. ושארא חמשית כתיב חסר יו"ד קדמאה ומלא יו"ד בתראה וחד בלישנא מלא יו"ד קדמאה וחסר יו"ד בתראה וסימן ובשנה החמישת תאכלו את פריו ע"כ. והמדפיס טעה בפסוק וגרס טעות ג"כ לבעל מנחת כהן ואף תחלת דברי מסרתו כאן ובירמיה סימן ל"ו שבוש אבל אחריתו טוב מראשיתו וצריך להגיה החמישת ה' וסימן וכו' ולהעביר הקולמוס על חסר יו"ד קדמאה וכן מצאתי במסורת כ"י כאן ובמלכים א' י"ד.

תבואתו. וא"ו כתיב בסוף תיבה וחומשים שכתוב בהם תבואתה בה"א טעות גמור הוא כי לא נמצא בכל המקרא רק ב' כתיב ה"א לבסוף במקום וא"ו וסימן ראשית תבואתה דריש ירמיה והיתה תבואתה ללחם דסוף יחזקאל. גם החכם רקנאטי בפ' התורה וכמה' שלמה הלוי בפירושו לאבת על משנת בן ה' שנים טעו בזה.

פסוק כו
ולא תעוננו. בתיקון ס"ת ישן תעוננו במפתח תעננו עד כאן. והרמ"ה כתב לא תנחשו ולא תעוננו מלא וא"ו כתיב.

פסוק כז
לא תקפו. התי"ו רפה.

פסוק לא
אל תבקשו. הקו"ף בלא דגש.

פסוק לב
מאלהיך. המ"ם בדגש.

פסוק לד
הגר. הגימ"ל בדגש.

הפרק הבא    הפרק הקודם