מנחת שי, ויקרא פרק ב


פסוק ב
והביא. מפ"ק בה"א והחזקוני כתב וא"ו ה"א נקודים בסגול ובספרים שלנו הה"א בחטף סגול.

הכהן דאת אזכרתה. בגרש לא בשופר הפוך בס"ס.

פסוק ג
קדשים. הקו"ף בלא מאריך.

פסוק ד
וכי תקרב. כתוב במסורת חסר יו"ד בלישנא וכו' ה' מנהון באורייתא והן עצמו מסר הרמ"ה ז"ל ואח"כ כתב נמצא לשון דהקרבה חשיב במסרה חמשה חסרים יו"ד באורייתא בין ריש לבית ושארא אורייתא כל לישנא דהקרבה דקריא רי"ש דידיה בחירק מלא יו"ד כתיב וכולו נוסחי דיקי כי האי מסורתא סלקי.

חלות מצת. בהעתק הללי מצת ירושלמי מצות עכ"ל. ובכל הספרים חסר והוא חד מן ד' חסרים על פי המסורת וסימן במסרה גדולה פרשת בא.

פסוק ז
סלת בשמן. הבי"ת דגושה.

פסוק ט
המנחת דוהרים. ה"א כתיב בסוף תיבותא.

פסוק י
קדשים. הקו"ף בלא מאריך.

פסוק יא
תקטירו. בדרגא.

פסוק יג
קרבנך. במקצת ספרים הבי"ת במאריך.

פסוק טו
מנחה הוא. הוא כתיב בוא"ו שאינו מן א' עשר דכתיבין יו"ד כמו שאמרתי בפרשת לך לך.

פסוק טז
מגרשה. הגימ"ל דגושה.

הפרק הבא    הפרק הקודם