מנחת שי, ויקרא פרק כ


פסוק ב
מזרעו. הזי"ן בדגש וכן הזנים בפ' ה'.

פסוק ז
והתקדשתם והייתם קדשים כי אני ה' אלהיכם. ברכות פ' אלו דברים והתקדשתם אלו מים ראשונים והייתם קדשים אלו מים אחרונים. כי קדוש זה שמן הטוב אני ה' אלהיכם זו ברכה ע"כ. ובפסוק זה אין בו מלת קדוש אבל הרכיבו חכמים שני פסוקים יחד מפסוק זה ומפסוק אחר כיוצא בו בזאת הפרשה או מפסוק אחר שבסוף פ' שמיני להרבות בכבודה לברכת המזון דאורייתא שיקדים אליה שמן ערב. ועוד כתב מזה הרמ"ע ז"ל במאמר שברי לחות ועיין מ"ש בד"ה א' ה' בס"ד.

פסוק יא
גלה. הגימ"ל דגושה.

מות יומתו שניהם. סימן דסמיך לשניהם יומתו (ר"ל שהוא שתי נקודות) בשוא ושארא יומתו בקמץ.

פסוק יג
תועבה. התי"ו דגושה.

פסוק יד
אמה. הה"א במפיק.

פסוק יח
את מקרה הערה. מטעים ביה דאמרינן ואת.

פסוק כ
דדו גלה. הגימ"ל בדגש.

פסוק כה
לטמא. המ"ם דגושה.

פסוק כו
ואבדל. חסר יו"ד כדאיתא במסורת וכמ"ש בפרשת ויקרא סימן א'.

פסוק כז
ירגמו. הגימ"ל דגושה.

הפרק הבא    הפרק הקודם