פרק כב
פרק כב, כז
שור או כשב או עז כי יולד. אמרו המפרשים שביום הולדו יש לו עליו שם שור או כשב, כי אינו מוסיף על שלימתו ועל עצמותו כלום, כי הוא נולד עם כל שלימתו, לאפוקי האדם עיר פרא יולד (איוב יא יב): וקניית שלימתו תלוי במעשיו. ונראה שלכך הודיע לנו הכתוב, כדי שלא תאמר, מאחר שביום הולדה יש להם כל השלימות הראוי להם, אם כן יהיו כשר להקרבה מיד, תלמוד לומר: והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה. כי כל מספר שמיני קודש, כמבואר למעלה פרשת שמיני (ט א): על כן אינו ראוי להיות קודש עד אשר יעבור עליו מספר זה.


הפרק הבא    הפרק הקודם