מנחת שי, ויקרא פרק כב


פסוק א
וידבר דוינזרו. פתוחה.

לאמר. הלמ"ד דגושה.

פסוק ב
מקדשי. הקו"ף בקמץ לבד.

פסוק ד
והנגע. אין בגימ"ל פשט.

פסוק ו
תגע. הגימ"ל דגושה.

כי אם רחץ בשרו. ד' חסר את וסימן במ"ג סוף פ' מצרע.

פסוק ח
לטמאה בה. הבי"ת רפה.

פסוק יג
ושבה. מלרע שלא כמנהג ועיין מ"ש בישעיה כ"ג.

פסוק יד
ואיש כי יאכל קדש. המסורת עליו לית בטעם מלרע דסמיך.

חמשיתו. בהעתק הללי חמשיתו ירושלמי חמישתו עכ"ל. וע"פ המסורת והספרים שלנו חסר יו"ד קדמאה ומלא יו"ד בתראה כמו שנמסר כאן במ"ג ובסוף ס' ויקרא וכן כתבם הרמ"ה ז"ל.

פסוק יז
וידבר דאיש איש מבית ישראל. פתוחה.

פסוק יט
לרצנכם. בס"ס יש מאריך בלמ"ד ולא בצד"י.

בכשבים ובעזים. המסורת לית ומטעים. ונראה לי שרוצה לומר לית כותיה דכתיב ובעזים בוא"ו בתר כבשים ומטעים ביה אינשי דסברי למימר או בעזים.

פסוק כא
יהיה בו. הבי"ת דגושה.

הפרק הבא    הפרק הקודם