מנחת שי, ויקרא פרק כד


פסוק ג
מחוץ לפרכת. ל' וחד לפרכת דריש תצוה ושם פירשתי מסורת ב' פ' מטעים בתורה.

פסוק ה
ואפים. בכל ספרים מדוייקים מלרע שלא כמנהג וכ"כ ן' עזרא ומכלול משקל פעלת ולא כהגהת לוית חן ז"לש ואפית אתה וכן וחצית את המלקוח (במדבר ל"א) מלרע בפשט א' לקריאת ב"נ ולקריאת ב"א שאנו סומכים על קריאתו מלעיל בשני פשטין וכן ועשית עטרות (זכריה ו') לב"נ מלרע ולב"א מלעיל ע"כ ובעל הגהה נשתבש במשמעות דברי המכלול עיין עליו כי משם תראה טעותו מפורסם.

פסוק ט
קדשים. אין בקו"ף מאריך.

הוא לו. ה' דמטעין דסבירין היא וסי' במ"ג פ' תצוה.

פסוק י
וינצו. בכל ספרים מדוייקים כ"י מלרע שהוא בפשט האחרון לבד וכן הוא בדפוס ישן.

פסוק יב
ויניחהו. במסורת הדפוס כאן ובמלכים א' י"ג נמסר ז' חסר בלישנא פי' חסר יו"ד וזה א' מהם ולא יתכן כי הוא מלא יו"ד בכל הספרים. ונ"ל להגיה במסורת וינחום שם שבפ' ויעשו כן בני ישראל (יהושע ד') וכן מצאתי במסרות מדוייקים כ"י ע"פ ויניחום מחוץ למחנה ישראל (יהושע ו') ב' חד מלא וחד חסר ויעשו כן בני ישראל וגם הרמ"ה ז"ל כתב וינחהו בגן עדן בנוסחי דיקי חסר יו"ד קדים לחי"ת ומסיר עליה תלתא חסר וסימן וינחהו בגן עדן ושארא בשאר קריא מכלל דשאר אוריי' מלאי' יו"ד כתיב ונוסחי נמי דיקי הכין דיקי אחיכם הא' הניחו אתי מלא יו"ד כתי' ודכות' ויניחו אותו במשמר דמקשש ויצאהו וינחהו מחוץ לעיר חסר דחסר חסר יו"ד וחסר וא"ו וכתי' ויניחהו במשמר דמקלל מלא יו"ד וחסר וא"ו כתי' ויניחהו אהרן לפני העדת למשמרת מלא יו"ד כתיב עכ"ל ומ"ש הרב על ויניחהו בג"ע דמסור עליה תלתא חסר ושארא בשאר קריא קשה בעיני שלא נמחק רק ויניחהו על החמור (מלכי' א' י"ג) ושם נמסר ג"כ ב' חסר בג"ע.

לפרש. בשין ימנית.

פסוק יד
וסמכו כל. הכ"ף רפה.

פסוק כג
ויוציאו. מלא דמלא ועיין מ"ש בריש ס' ב' של דברי הימים.

הפרק הבא    הפרק הקודם