מנחת שי, ויקרא פרק כו

פסוק א
אלילם. חסר יו"ד תניינא בהעתק הללי ובכל ספרים מדוייקים ובפ' קדשים ע"פ אל תפנו אל האלילם ב' חסר בלישנא יו"ד תניין וכ"כ הרמ"ה על שנים אלו ב' חסר יו"ד תנין בלישנא.

בארצכם. הבי"ת דגושה.


פרשת בחקתי
פסוק ג
בחקתי. פתוחה.
ואת מצותי תשמרו. פליאה דעת ממני כי בספר הזוהר דריש ואת משפטי תשמרו דא תורה שבכתב כד"א משפט לאלהי יעקב והחכם המופלא הרמ"ע ז"ל כתב במאמר שברי לחות דבעלמא מצותי שם כולל לכל המצות והן נחלקות לעדות חקים ומשפטים והכא פרושי קא מפרש דהאי מצותי בחלק המשפטים מיירי כדכתיב לקמיה ואם את משפטי תגעל נפשכם והכא פי' חקתי על תורה שבע"פ חקה הכוללת חקות הרבה דאינון גזרין דאורייתא כדמסיק דכתיבא בהו שמירה בפ' אחרי מות ובפ' קדשים ומשפטים דאתו מכלל מצותי דריש ליה על תורה שבכתב שרוב גופיה תורה משפטים נינהו ומשום דההיא חקה שהיא עצמה מדת שמור אחידת בתורה שבכתב כתיבא הכא שמיר' אצל מצותי שמשמעו משפטי כדאמרן יעויין המאמר במקומו שזה יספיק להבין אמרי בינה עכ"ל.

ועשיתם אתם. ויקר' רבה א"ר חנינא בר פפא אם שמרתם את התורה הריני מעלה עליכם כאילו עשיתם עצמכם כוונת' לומר דמדכתיב אתם חסר וא"ו קרי ביה אתם כמו שדרשו בר"ה אשר תקראו אתם אתם אפילו שוגגים וכו' ועיין פי' המאמ' בהקדמת קרבן אהרן.

פסוק יא
משכני בתוככם. וכן והתהלכתי בתוככם הכ"ף בשוא.

פסוק יד
ולא תעשו. העי"ן בחטף פתח.

פסוק טו
כל מצותי. הכ"ף דגושה.

פסוק טז
לכם. ברביעי לא בזקף קטן.

מכלות עינים ומדיבת. בס' א' כ"י מדוייק מכלת ומדיבת חסרים וא"ו וכן כתב החכם ריקאנטי ואולם בשאר ספרים מכלות מלא ומדיבת חסר וכ"כ הרמ"ה ז"ל בשרש דאב ומדיבת נפש מלא יו"ד וחסר וא"ו כתיב ובשרש כלה מכלות עינים מלא וא"ו כתיב.

פסוק יז
שנאיכם. חסר וא"ו בכל ספרים כ"י מדוייקים ובדפוסים ישנים וכ"כ הרמ"ה חסר וא"ו ומלא יו"ד כתיב.

פסוק יט
עזכם. הזי"ן דגושה.

פסוק כא
ואם תלכו עמי קרי. סימן בהדין ענינא קדמאה תניינא וחמשאה קרי תליתאה רביעאה שתיתאה שביעאה בקרי וכך דינן אן דאית את קרי אן דאית ואת בקרי עד כאן. והכי פירושא סימן מזה הענין קרי קרי בקרי בקרי קרי בקרי בקרי וא' פסוק סימן ביום ההוא קדש המלך את תוך החצר אשר לפני בית ה' כי עשה שם את העלה ואת המנחה ואת חלבי השלמים כי מזבח הנחשת אשר לפני ה' קטן מהכיל את העלה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. במקום שיש את קרי. ובמקום שיש ואת. בקרי.

פסוק כב
דרכיכ'. הכפי"ן רפות.

פסוק כד
והכיתי. בהעתק הללי והכיתי ירושלמי והכתי עכ"ל ובכל הספרים מלא ועיין מ"ש בפרשת שמות.

פסוק ל
גלוליכם. הגימ"ל דגושה וכן בגוים.

פסוק לד
אז תרצה הארץ וגו' כל ימי השמה. וכן כל ימי השמה תשבת ה"א של השמה בקמץ לבדו והוא חטוף כי השי"ן דגוש' והמ"ם ג"כ דגושה ומלת בהשמה הבי"ת בקמץ חטוף והה"א בשוא לבדו ובשלשתם ה"א אחרונה רפה וכך הם בס"ס המדוייקים ודינה במפיק וכן כתוב במכלול דף ל"ב נ' קפ"ג ושרשים ובס' הרכבה אות בי"ת וה"א ועיין מ"ש בס"ד על פ' פנו אלי והשמו (איוב כ"א).

פסוק לו
וְהֵבֵאתִי. בס"ס ובדפוסים ישנים. וְהֵבֵאתִי.
עלה העי"ן בקמץ והלמ"ד בסגול כמ"ש בפ' בראשית על פ' ויתפרו עלה תאנה.

פסוק לט
והנשארים בכם וגו' בארצת איביכם. בחומש עם תרגום דפוס סביוניטה כתוב י"ה ע"כ. וספרים משובשים הם והרמ"ה הרים מכשול זה מקרבנו וכתב בלשון הזה איביהם ג' וחסרים וא"ו ומלאים יו"ד וכתיבין בה"א בקללות דאם בחקתי וסי' והנשארים קדמאה אף אני אלך ואף גם זאת ושמע מינה דוהנשארים בתראה איביכם כתיב בכ"ף ונוסחי דיקי נמי הכין כתי' בהון ונוסחי דכתיב בהון איביהם דוהנשארים בתראה בה"א טעותא הוא.

בעונת. חסר וא"ו בין נו"ן לתי"ו בכל ספרים מדוייקים שלא נמנה בכלל ו' מלאים בלישנא בקריא וסימן נמסר בנחמיה ריש סימן ט' וכ"כ הרמ"ה ז"ל והתודה עליו את כל עונת חסר דחסר כתיב חסר וא"ו תנין דבין וא"כ קדמאה לנו"ן וחסר וא"ו תליתאה בין נו"ן לתי"ו ודכותא ואף בעונת אבותם וכולהון כתיבין כן באורייתא.

ימקו. השני הקו"ף דגושה.

פסוק מב
וזכרתי את בריתי יעקוב. דין לחוד מלא וא"ו באורייתא ורזא דמילתא בריקאנטי ובזוהר פ' וירא דף קי"ז ודף קי"ט ופרשת וישלח דף קס"ח ופ' ויחי דף רי"ד ופ' אחרי מות דף ט"ו שערי אורה דף כ"ד ועיין רש"י ומזרחי וגור אריה.

לכלתם. חסר וא"ו כתיב ובזוהר דריש ליה בגין ההיא כלה דבגווייהו.


הפרק הבא    הפרק הקודם