פרק כז
פרק כז, ג
בפרשת ערכין יש נ' שקלים ול' שקלים וכ' שקלים וי' שקלים וה' שקלים וג' שקלים וט"ו שקלים וי' שקלים בין זכר לנקבה, שהוא סך הכל קמ"ג שקלים, לכפר על מ"ה קללות שבת"כ וצ"ח שבמשנה תורה שהם בין הכל קמ"ג, ולכך סמך ערכין לקללות.

פרק כז, כט
יחרם.
ג' במסורה. כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה. זובח לאלהים יחרם (שמות כב, יט). יחרם כל רכושו (עזרא י, ח). לומר מה חייבי מיתות לא נשקול ממונא ונפטריה אף חייבי ממון אין לנו לפוטרו עד שישלם. וזהו יחרם כל רכושו דאיירי בחייבי ממון אתקש לזובח לאלהים יחרם דהיינו חייבי מיתות, דבשניהם אני אומר לא יפדה.

פרק כז, לד
אלה המצות.
מצות במילוי האותיות מ"ם צד"י וי"ו תי"ו עולה תרי"ב זהו בגימטריא תלמידי חכמים על שם חכם לב יקח מצות (משלי י, ח).

הפרק הבא    הפרק הקודם