מנחת שי, ויקרא פרק ג


פסוק ג
השלמים. השני ה"א כתיב בראש תיבה.

המכסה את הקרב. המ"ם רפה והה"א סמוכה בגעיא מכלול דף נ' וכן כתב הלוית חן שער א' ס"ט וכן כלם.

פסוק יז
בכל מושבתיכם. בהעתק הללי מושבותיכם ירושלמי מושבתיכם עכ"ל ובספרים מדויקים חסר וא"ו תניינא וכן ראוי להיות כבמסורת פ' ויקהל ע"פ לא תבערו אש בכל משבתכם וז"ל משבתיכם ג' חסר וא"ו ר"ל גם אחר המ"ם. וסי' לא תבערו אש. ולחם וקלי וכרמל. כל מלאכה לא תעשו דאך בעשור לחדש. וב' מלא דמלא בכל מושבותיכם הערים תחרבנה. ממדבר דבלתה בכל מושבותיכם ותרויהון ביחזקאל ו'. ושארא מושבותיכם כתבן ע"כ. וטעות נפל בדפוס ורוצה לומר ושארא מושבתיכם חסר וא"ו תניינא וטעות נפל גם בפסוק ממדבר דבלתה דההוא מושבותיהם כתי' בה"א וכן כתוב במסרה על כל א' משניהם לית מלא מפני שא' הוא בכ"ף והאחד בה"א וכן מצאתי מסורת כ"י בפרשת אמור ע"פ שבת הוא לה' בכל מושבתיכם ז"לש מושבתיכם כל' כתב כן במ"ה וסימנהון לא תבערו אש. ולחם וקלי וכרמל. כל מלאכה דיום הכפורים הלין ג' משבתיכם כתיב בפסו' דתישמנה. מושבותיכם כתיב דדבלתה. מושבותיכם כתיב מלא דמלא עכ"ל. והיינו הך דלעיל בלישנא קלילא וכ"כ הרמ"ה ז"ל בכל מושבתיכם תאכלו מצות מלא וא"ו קדים לשי"ן וחסר וא"ו תניין ומלא יו"ד כתיב וכל לישנא באורייתא דכותא בר מן ג' חסרים תרין ווי"ן ומלאים יו"ד ומסר עליהם תלתא חסר וסימן לא תבערו אש בכל משבתיכם. משבתיכם דלחם וקלי וכרמל. לדרתיכם בכל משבתיכם דכל מלאכה לא תעשו דאך בעשור לחדש.

הפרק הבא    הפרק הקודם