מנחת שי, ויקרא פרק ו


פרשת צו

פסוק ב
מוקדה. מ"ם זעירא והה"א נחה והיתה ראויה במפיק מכלול דף ל"ב.

פסוק ג
בד. ברביע.

ומכנסי בד. במקף לא בשופר.

פסוק ה
בבקר. השני באתנח.

פסוק ח
והרים ממנו. ו' סבירין ממנה וקריין ממנו מסורת פ' צו וכן צ"ל בשופטים י"א ועיין מה שאמרתי בפ' תרומה סי' כ"ה.

פסוק י
לא תאפה חמץ. כתב ר' יעקב בן אלעזר כי בספר הללי אשר בטוליטולא לא תאפה חמץ בצירי ולא מצאנוהו אנחנו כן בספרים המדוייקים מכלול דף קנ"ו. ובעל מכלל יופי כתב זה על וכל מנחה אשר תאפה בתנור שבסמוך ואין שם מקומו.

מאשי קדש קדשים. אין בקו"ף מאריך בס"ס.

פסוק יא
חק עולם. החי"ת בקמץ לבד.

פסוק יב
אל משה לאמר. הלמ"ד דגושה.

פסוק יג
זה קרבן. הבי"ת בפתח.

פסוק יד
תביאנה. מה שנמסר במסורת ח' מלין דגשין יחידאין וסי' תחתנה תביאנה וכו' עיין ביאורם במסורת ריש פ' נח.

פסוק טו
והכהן. הקדמא בה"א שניה.

תקטר. התי"ו בקמץ לבד.

פסוק יח
בניו. הבי"ת דגושה.

פסוק כ
אשר יזה עליה. הפשט בר"ש.

פסוק כב
יאכל אתה קדש קדשים. אין מאריך בקו"ף בס"ס ועיין מ"ש בפ' תצוה סימן כ"ט.

הפרק הבא    הפרק הקודם