פרק ז
פרק ז, א
וזאת תורת האשם. ה' פעמים כתיב אשם בפרשה כנגד חמשה אשמות וודאים.

פרק ז, י-יא
לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו.
וסמיך ליה וזאת תורת. לומר ששנים שעוסקין בתורה נעשים כאחים ואף אם מקטרגים זה את זה, כדדרשינן (קידושין ל, ב) את והב בסופה.

פרק ז, יט
והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל.
הפסוק מתחיל בבשר ומסיים בבשר, לומר שאם נטמא הבשר מקצתו נטמא כולו.

פרק ז, ל
להניף אותו.
בגימטריא מוליך ומביא מעלה ומוריד. לכן בפרשה ג' פעמים תנופה, וא' מהם התנופה והה"א אתי לרבויי עוד אחד ויהיו ד' שמוליך ומביא לד' רוחות. וב' פעמים תרומה שמעלה ומוריד.

הפרק הבא    הפרק הקודם