מנחת שי, ויקרא פרק ט


פרשת שמיני

פסוק ב
אהרן. ברביע.

פסוק ד
לזבח. בפשט האחרון לבד וכן המזבח ולא מאריך בחי"ת של המזבח כן הוא בס"ס.

פסוק ז
עלתך. גלגל בעי"ן.

פסוק י
ואת הכלית. בהעתק הללי הכליות ירושלמי הכלית ואומר המסרה ב' מלאים בתורה עכ"ל. ושניהם הנם בפ' ויקרא כמו שנזכר שם במסורת וזהו חסר בכל הספרים.

החטאת. החי"ת בפתח.

פסוק טז
ויעשה. העי"ן בחטף פתח.

פסוק כב
ידו. ידיו ק' והוא חד מן ג' חסרים יו"ד באורייתא כמו שמסר הרמ"ה ז"ל והנה כתובים במ"ג פ' כי תשא ובזוהר פ' בשלח דף רנ"ז ידו כתיב חסר דהא בימינא תליא כלא ובריש פ' יתרו כתיב ידו חד בגין דבעי לארמא ימינא על שמאלא וכן בפ' אמור דף צ"ב ע"ב ופ' נשא דף קמ"ו ועיין מ"ש בסוף פ' בשלח אצל ויהי ידו אמונה.

ויברכם. הרי"ש בשוא לבדו וכן ויברכו.

הפרק הבא    הפרק הקודם