בעל הטורים לפרשת שמיני

פרק ט
פרק ט, א
השמיני קרא משה. בגימטריא היה ביום ראש חדש ניסן. ויהי ביום השמיני אמר משה לפי שסרבתי ז' ימים בסנה לא זכיתי לשמש אלא ז'.

פרק ט, ב
עגל בן בקר.
בגימטריא לכפר חטא העגל.

פרק ט, ג
ועגל וכבש.
כבש - לכבוש מעשה העגל. ואיל - שהיה מרקד לפני ה' כאיל, והיינו דכתיב (תהלים כט, ו) וירקידם כמו עגל.

פרק ט, ז
קרב אל המזבח.
ב' תגין על רי"ש שהיה אהרן מתבייש ואמר לו משה אשרי תבחר ותקרב, קרב כי בך בחר ה'. ועוד שנראה לו המזבח כקרני השור בשביל חטא העגל.
וכפר. ג' במסורה. הכא. ואידך וכפר עליהם (במדבר יז, יא) גבי קטרת. וכפר על חטאתנו (תהלים עט, ט). לומר כמו שקרבן מכפר על חטא כן קטרת מכפר על חטא.

פרק ט, טז
ויעשה.
ב' במסורה. הכא. ואידך ויעשה לאיש הבא אליו גבי דוד בענין ולרש אין כל כי אם כבשה (ש"ב יב, ג_ד). פירוש ויעשה כמשפט שהוא בעצמו חרץ משפטו, ואת הכבשה ישלם ארבעתים (שם שם, ו).

פרק ט, כא-כב
תנופה.
וסמיך ליה וישא וגו' ידיו. שהנושא כפיו צריך להניף בידיו.
וישא אהרן את ידיו. בגימטריא זכה במתנת כהונה.
ויברכם. ג' ברכות כנגד ג' מיני קרבנות. ברכה א' יברכך כנגד חטאת, וישמרך מן החטא שנאמר (ש"א ב, ט) רגלי חסידיו ישמור. יאר כנגד עולה שנאמר (שמות לד, כד) בעלותך לראות. שלום כנגד שלמים.

הפרק הבא    הפרק הקודם