רשי, איוב פרק יפרק י, א

נקטה נפשי.
נפשי מתקוטטת על שאני חי והוא לשון ונקוטותם בפניכם (יחזקאל כ). אעזבה עלי שיחי. צרתי לזעוק ולקבול ולא אוכל לשבחו ולהבליגו.

פרק י, ג

הטוב.
בתמיה כי תעשוק ותגזול מן הצדיק את צדקו, ועל עצת רשעים ומקניטים הופעת זיוך להראות להם פנים שוחקות.

פרק י, ה

הכימי אנוש ימיך.
להתגרות בו ולרדוף.

פרק י, ז

על דעתך.
יודע אתה.

פרק י, ח

עצבוני.
עשאוני, עצב דפוס כמו אין מעצבין את הקטן במסכת שבת (דף קמו) ועתה חיילותיך יחד סביב. ותבלעני. הם התולעים.

פרק י, ט

תשיבני.
לבסוף.

פרק י, י

כחלב תתיכני.
כטיפת תולדותי.

פרק י, יב

ופקודתך.
פקודת משמרתך שמניתה לי שומרים. שמרה רוחי. בבטן אמי, ואחר כך.

פרק י, יג

ואלה צפנת בלבבך.
לבלעני כאילו אין אתה זוכרם. ידעתי כי זאת עמך. הכל כמפורש ולא שכחת.

פרק י, יד

אם חטאתי ושמרתני.
נתת עיניך בי מלהעלים ולעבור על מדתיך, ומעתה ומעוני אין אתה מנקני אלא על הכל אתה פורע.

פרק י, טו

שבע קלון.
אני. וראה עניי. אין זה ציווי אלא שם דבר ראה עניי בדנ"ץ בלע"ז שכל שעה אני רואהו כמו שאתה אומר ושבע ימים (לקמן בסוף) כמו ושבע ימים בקמץ תחת שי"ן, כן תאמר וראה כמו ורואה עניי.

פרק י, טז

ויגאה כשחל תצודני.
ויגדל בעיניך להיות לך למשא ולפח נפש את אשר כשחל תצודני אשר תפרוש לי מצודה כאילו אני גבור כשחל. ותשוב. מיום אל יום. תתפלא בי. לדקדק ולהפליא במשפט לשון כי יפליא (במדבר ו).

פרק י, יז

עדיך.
להעיד על חליפת החלאים ומכאובים. וצבא עמי. זמנים קצובים ליסורי אלו משמשים צבא א' וחוזרים ומתחלפים שנויים משונים מאלה ומשמשין זמן אחר.

פרק י, יח

אגוע ועין לא תראני.
הלואי אגוע מרחם.

פרק י, יט

אובל.
הלוואי הייתי מובל.

פרק י, כ

ושית ממני.
תשית עצמך ממני ומעלי כמו (ישעיה סה) קרב אליך קרב לעצמך ורחק ממני.

פרק י, כא

בטרם אלך.
בעודני חי ולא הגיע עת מותי הנח לי וארגיע.

פרק י, כב

עיפתה.
שם דבר חשיכה כמו שחר ועפה. צלמות היא ולא סדרים. בה שאין שם סדרי אדם כלומר מנהגים שאין שם יישוב ואור שלה כמו אופל הוא. ותופע כמו אופל. מקום מופע שבה כמו אופל הוא.

הפרק הבא    הפרק הקודם