רשי, איוב פרק יחפרק יח, א

מענה בלדד:
פרק יח, ב

קנצי.
סוף. תבינו. תשתקו להבין ולשמוע את אשר נדבר.

פרק יח, ג

נטמינו בעיניכם.
נחשבנו בעיניכם טמונין ואין יסוד בתיבה זו זולתי ט' מ' כמו טמונין פלשתאי, (בראשית כו) תרגום של סתמום פלשתים, יש מפרשים לשון טמינה וטעות הוא בידם שאם כן צריכה התיבה שני נונין אחד ביסוד ואחד בשמוש של רבים.

פרק יח, ד

טורף נפשו.
חוזר על איוב לך אני אומר הטורף ומחבל נפשו באפו ובכעסו. הלמענך. הלמען צדקתך תעזב הארץ ממשפט מדתה. ויעתק צור. היוצר ממקומו מדעתו וממדתו.

פרק יח, ה

גם.
עתה לפי צעקתך זאת תנהג לדורות. אור רשעים ידעך. יקפץ ממקומו. שביב. אשטנצינ"א.

פרק יח, ז

יצרו.
יהיו קצרים צעדי פסיעות כחו. ותשליכהו. מעליו עצתו שיעץ אשר לא יתקיים.

פרק יח, ח

כי וגו'.
סופו אשר שולח ברשת שולחו רגליו לצעוד על הרשת וליתפש. ועל שבכה יתהלך. היא רשת כל שבכה עשויה כמו רשת והוא קייפ"א שבראשי הנשים.

פרק יח, ט

יאחז.
יאחזנו בעקב פח.

פרק יח, י

טמון בארץ.
תחת רגליו. חבלו. חבל מצודתו אשר ילכד בה. ומלכודתו טמון עלי נתיבו. כשם שטומנין חבל מלכודת לעופות.

פרק יח, יא

בלהות.
שדים. והפיצוהו לרגליו. ינפצהו יחבטוהו על הארץ.

פרק יח, יב

אונו.
בנו. לצלעו. אשתו.

פרק יח, יג

יאכל בדי עורו.
ויאכל כל שאר בדיו בניו ובנותיו. בכור מות. שר המות כמו (תהלים פט) גם אני בכור אתנהו.

פרק יח, יד

ינתק מאהלו.
מאשתו. מבטחו. שהיא בטוחה בו, מבטחו מבטחת שלו שהיא בוטחת עליו. ותצעדהו. והיא תצעידהו ותשלחהו מעליה לקבר למלך השדים.

פרק יח, טו

תשכון.
היא באהלו אלמנה. מבלי לו. שלא תהא שלו שהרי מת, וסוף יזורה על נוהו גפרית.

פרק יח, יח

יהדפוהו.
מן השמים.

פרק יח, יט

נכד.
בן הבן.

פרק יח, כ

נשמו אחרונים.
תמהו בשומעם על איד אשר בא לו. שער. לא יתכן להיות מגזרת שער שאין טעם שער בשי"ן אלא בעין ואינו נהפך לקמץ באתנחתא וסוף פסוק. ל"ש.

פרק יח, כא

אלה משכנות עול.
זה אחריתם.

הפרק הבא    הפרק הקודם