רשי, איוב פרק כופרק כו, א

מענה איוב.
פרק כו, ד

ונשמת מי יצאה ממך.
מי שם בך הרוח הזה שיצא מפיך, מי לא ידע זאת.

פרק כו, ה

הרפאים.
גיהנם המרפה את הבריות. יחוללו. שבעה חללים שלו. מתחת מים ושוכניהם. בעמקי עמקים, וגם הוא.

פרק כו, ו

ערום שאול נגדו.
לדעת ולראות את כל מה שבתוכו.

פרק כו, ז

על בלימה.
אין כלום ביסוד כי הם עומדים באויר על חוזק זרועותיו של הקב"ה, ודונש פירש בלימה מישור, כמו (תהלים לב) במתג ורסן עדיו לבלום (כך ראיתי סא"א).

פרק כו, ח

ולא נבקע ענן.
מעולם שיפלו מימיו ביחד. תחתם. תחת המים.

פרק כו, ט

מאחז.
במחיצות פני כסא הכבוד כולו, כגון ישת חשך סתרו (שם יח). ופרשז. על הכסא עננו כמו ודמות על ראשי החיות רקיע (יחזקאל א).

פרק כו, י

חוק חג.
קומפ"ש בלע"ז לשון ובמחוגה יתארהו (ישעי' מד) סיבבה בחול להיות לו החול חוק גבול עולם ולא יעבור הים אותו חוג עד שיכלה אור וחשך.

פרק כו, יא

ירופפו.
כשבראם והקרישם היו רופפים וגער בהם ועמדו ביובש ובחוזק. ויתמהו. תוהה ועולה ס"א כאדם תוהה ועומד במקום אחד.

פרק כו, יב

רגע הים.
כמו עורי רגע (לעיל ז). נקמט. קמטים קמטים נעשו כך כשאמר יקוו המים נאספו מפשיטתן ונקמטו קמטים קמטים עד שנקוו למקום אחד המוכן להם. מחץ רהב. מצריים קרויין רהבים.

פרק כו, יג

ברוחו שמים שפרה.
בדבריו וברוח פיו איהל כמו ונטה אהל שפרירו (ירמיה מב). חוללה ידו. את פרעה הנקרא נחש בריח (ישעיה כז) לשון חיל וצרה וכן במקום אחר הלא זאת היא המחצבת רהב מחוללת תנין (שם נא) , לשון אחר: יסדה ידו את לויתן כמו גבעות חוללתי (משלי ח).

פרק כו, יד

קצות דרכיו.
קלות ומועטות לפי שאר גדולות שבו. ומה שמץ דבר נשמע בו. מה רמז דבר אדם יכול להבין מפעלותיו. דבר אחר: שמץ כמו לשמצה לגנות.

הפרק הבא    הפרק הקודם