רשי, איוב פרק מבפרק מב, א

(מענה איוב):
פרק מב, ב

ידעתי כי כל תוכל.
כי הכל תוכל לעשות כאשר ישר בעיניך. ולא יבצר ממך מזמה. כופל מלתו שאין מזמה ומחשבה נבצרת ונסתרת ממך אשר כל מחשבותיך תוכל לגמור ולמלאות כי בידך כח וגבורה ובידך לעשות כל הטוב בעיניך ומקרא זה דוגמת ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות (בראשית יא).

פרק מב, ג

מי זה מעלים.
אשר העלים וכסה עצתו ונפלאותיו של הקב"ה בבלי דעת, ידעתי כי הכל בידך לעשות וע"כ הגדתי קצת מגבורותיו כאשר היו עם לבבי כאשר ידעתי. ולא אבין. אבל לא הבנתי כ"כ כאשר הודעתני כי כמה נפלאות נסתרות ונעלמות ממני אשר אינני יודע.

לשמע אוזן שמעתיך. כמה וכמה פעמים שמעתי שמעך ועתה עיני ראתה את שכינתך.

פרק מב, ו
על כן
אשר זכיתי לחזות שכינתך אמאס מואס אני בחיי ונחמתי ואהיה מתנחם על עפר אילו הייתי שוכן בקבר לשוב לעפר ואפר אשר לוקחתי משם.

פרק מב, ז

ובשני רעיך.
בלדד השוחי וצופר הנעמתי. כי לא דברתם. שהרי לא דברתם אלי טענה נכונה כעבדי איוב שהרי הוא לא פשע בי כי אם על אשר אמר (לעיל ט) תם ורשע הוא מכלה וע"י השטן המקטרג את העולם, שנאמר: (שם) אם שוט ימית פתאום וגו', ואם הוסיף לדבר מפני קושי יסורין אשר כבדו וחזקו עליו דיבר אבל אתם פשעתם על אשר הרשעתם אותו לאמר (לעיל ד) הלא יראתך כסלתך והחזקתם אותו בחזקת רשע, ולבסוף הייתם משותקים ומנוצחים לפניו והיה לכם לנחמו כאשר עשה אליהוא ולא די לאיוב בצרתו ויסוריו כי גם הוספתם על חטאתיכם פשע להקניטו.

פרק מב, ח

והעליתם עולה בעדכם.
למען שתתרצו ותתפייסו לפני ובלבד אשר עבדי איוב יתפלל עליכם אשר אסלח לחטאתיכם ולפשעיכם לא אזכר עוד. כי אם פניו אשא. שהרי פניו אשא לקבל תפלתו הרי אם כמו אשר וכן עד אם כלו לשתות (בראשית כד) אם כופר יושת עליו (שמות כא) וכן הרבה. כי לא. שהרי לא.

פרק מב, ט

וישא ה' את פני איוב.
וישא כמו נשאתי פניך גם לדבר הזה (בראשית יט) שקבל תפלתו והסביר לו פנים.

פרק מב, י

שב את שבות איוב בהתפללו.
שב נופל לומר בענין זה והרי הוא כאילו כתיב והשיב את שבות איוב. בהתפללו בעד רעהו. בזכות שהתפלל על כל ריע וריע שלו. למשנה. על אחד שנים ולא דקדק המקרא במלתו.

פרק מב, יא

לפנים.
כל אשר היו אוהביו ומכיריו בטרם הגיעו אליו הייסורים. וינודו לו. לשון קונפליינט"א בלע"ז. קשיטה. מעה. ואיש. וכל אחד ואחד.

פרק מב, יב

מראשיתו.
יותר מראשית עושרו.

פרק מב, יג

שבענה.
הם פעמים שבע שתי שביעיות כמו (ויקרא יב) שבועים שהם שתי שבועות.

פרק מב, יד

ויקרא שם האחת ימימה.
ע"ש יופיתן נקראו שמותיהן. ימימה. צחה ומלובנה כיום. קציעה. ריחה נודף ערב ומבושם כקציעה של בשם. קרן הפוך. על שם הקרן שנותנין בו כחול ובורית שנאמר: ותקרעי בפוך עיניך (ירמיה ד).

פרק מב, טו

ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב וגו'.
ולא נמצא מעשה של נשים יפות כמעשה יופי של בנות איוב, ומקרא זה דוגמת ויהי אנשים אשר היו טמאים (במדבר כ) וכן הרבה. ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם. מתוך חשיבותן ויפיין נתן להם נחלה עם האחים.

פרק מב, יז

ושבע ימים.
מן שבע יאמר שבע בדביקות.
סליק ספר איוב

הפרק הבא    הפרק הקודם