רשי, משלי פרק כבפרק כב, א

נבחר שם
שם טוב מעשר רב. מכסף ומזהב. נבחר חן טוב.

פרק כב, ב

עושה כולם ה'.
כשעני אומר לעשיר פרנסני והוא עונה קשות עושה כולם ה' הקב"ה עושה אותם חדשים לזה עני ולזה עשיר.

פרק כב, ג

ערום ראה רעה.
עונש של עבירה ונסתר ולא עבר עבירה.

פרק כב, ד

עקב ענוה.
בשביל הענוה יראת ה' באה, דבר אחר: ענוה עיקר והיראה טפילה ועקב לה מדרס לרגליה.

פרק כב, ה

צנים פחים.
כמו (במדבר לג) לצנינים בצדיכם ובאו עליך הוצן (יחזקאל כ"ג) לשון גדודים ולסטים, צנים פחים הם טמונים בדרכי המעקש דרכיו כלומר יסורים מוכנים לו. שומר נפשו ירחק מהם. שמיישר מעשיו ינצל מהם.

פרק כב, ו

חנוך לנער.
לפי מה שתלמד לנער ותחנכהו בדברים, אם לטוב אם לרע, גם כי יזקין לא יסור ממנה.

פרק כב, ז

עשיר ברשים ימשול.
עם הארץ צריך לתלמיד חכם לעולם.

פרק כב, ח

זורע עולה יקצר און.
לפי זריעתו קצירתו לפי פעולתו יהיה קבלת משכורתו. ושבט עברתו יכלה. קנה השבולת שלו כלה והולך לו, יש אומרים (סא"א) שבט חמתו שרודה בני אדם כלה והולך לו לפי שמפסיד את יכולתו.

פרק כב, י

גרש לץ.
יצר הרע.

פרק כב, יא

אוהב טהר לב חן שפתיו.
מי ששפתיו חן. רעהו מלך. הקב"ה אוהבו ומחבבו.

פרק כב, יג

אמר עצל ארי בחוץ.
איך אצא ללמוד תורה.

פרק כב, יד

שוחה עמוקה פי זרות.
פי עובדי גלולים. זעום ה'. מי שהקב"ה שונאו נופל ונכשל בה. זעום. נזוף מלפניו.

פרק כב, טז

עושק דל להרבות לו.
עושר. נותן לעשיר. סוף שנותן ממונו לעובדי גילולים העשירים ואך למחסור הוא בא.

פרק כב, יז

הט אזנך שמע דברי חכמים.
ללמוד תורה מחכם כל שהוא. ולבך תשית לדעתי. ואם רבך רשע לא תלמוד ממעשיו.

פרק כב, יח

כי נעים.
יהי לך לאחר זמן אם תשמרם ותצפנם בבטנך שלא תשכחם ואימתי יהיו שמורים בלבך בזמן שיכונו על שפתיך כאשר תוציאם בפיך.

פרק כב, יט

להיות בה' מבטחך הודעתיך.
אני מודיעך שתבטח בה' ותעסוק בתורה ולא תאמר איך אבטל ממלאכתי ואיך אתפרנס.

פרק כב, כ

הלא כתבתי לך שלשים.
תורה ונביאים וכתובים.

פרק כב, כא

להודיעך קושט.
שלישים כתבתי לך כדי שתבין מתוכם. קושט אמרי אמת. להשיב אמרים אמת לשולחך. לשואלך הוראה.

פרק כב, כב

אל תגזל דל.
אל תגזלנו כי תראנו דל בעבור שהוא דל ואין לו כח לעמוד נגדך.

פרק כב, כג

כי ה' יריב ריבם וקבע.
ויגזול את הנפש. קובעיהם. גוזליהם ובלשון ארמי קביעה גזילה במסכת ראש השנה אתא ההוא גברא לקמיה אמר ליה קבען פלניא וכו'.

פרק כב, כד

אל תתרע.
אל תתחבר לשון רעות.

פרק כב, כה

פן תאלף.
פן תלמד.

פרק כב, כו

אל תהי בתוקעי כף בעורבים משאות.
הלואות כמו משאת מאומה (דברים כד).

פרק כב, כח

אל תסג גבול עולם.
אל תשג אחור מנהג אבותיך ואמרו רז"ל המניח כלכלה תחת הגפן בשעת בצירה כדי שיפול בתוכו הפרט על זה נאמר אל תסג גבול וגו', תסג כמו יסוגו אחור (תהלים קכט).

הפרק הבא    הפרק הקודם