רשי, משלי פרק כגפרק כג, א

כי תשב ללחום.
לאכול. בין תבין. תן לבך לדעת מי הוא אם עינו צרה או יפה.

פרק כג, ב

ושמת שכין בלועך.
בלחייך אם ראית עינו צרה אל תאכל משלו. אם בעל נפש אתה. אם רעבתן אתה ותאב לאכול טוב לתחוב סכין בין שניך, ורבותינו דרשו בתלמיד היושב לפני רבו, אם יודע ברבו שיחזיר לו תשובה על כל דבר שישאלהו ידקדק וישאל שמועתו ואם לאו ישתוק.

פרק כג, ג

אל תתאו למטעמותיו.
אלא פרוש ממנו ולך לפני רב הגון ולא תביישהו בשאלות, אחר שלא ידע להשיב.

פרק כג, ד

אל תיגע להעשיר.
לעשות גירסתך חבילות חבילות כי סוף שתשכחנה.

פרק כג, ה

התעיף עיניך בו.
כרגע שתכפול עיניך לעצמו ואין אותה גירסא מצויה בך. התעיף. כמו וכפלת תרגם אונקלוס ותעיף.

פרק כג, ז

כי כמו שער בנפשו.
שער זה נקוד חציו פתח וחציו קמץ וטעמו למטה לכך הוא פעל ולא שם דבר, שאם היה שם דבר היה קמץ וטעמו למעלה ככל שער שבמקרא, ופתרונו כאלו שפך האוכל הזה מרה בנפשו של רע העין, כן הוא, שער מן לשון התאנים השערים המרים (ירמיה כט).

פרק כג, ח

פתך.
שאכלתו בביתו סוף שתקיאנה מפני הבושה. ושחת דבריך הנעימים. חנות שהחזקת ודברת לו דברים רכים הכל אבדת.

פרק כג, י

ובשדי יתומים.
בלקט שכחה ופאה הראוי להם.

פרק כג, טז

בדבר שפתיך מישרים.
ע"י שחכם לבך.

פרק כג, יז

אל יקנא לבך בחטאים.
בהצלחתם להיות רשע כמותם.

פרק כג, יח

כי אם יש אחרית.
אם זה משמש בלשון אשר, כלומר אשר בעבור זה יש אחרית תקוה אליך.

פרק כג, יט

שמע אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך.
מאחר שתתחכם תוכל ללכת בדרכי לבך כי לב חכם לא ישיאך לעבירה.

פרק כג, כא

כי סובא וזולל יורש.
יתמסכן. וקרעים תלביש נומה. העצלות והתנומה תלביש אותך בגדים קרועים.

פרק כג, כג

אמת קנה.
ואם לא תמצא ללמוד בחנם למוד בשכר ואל תאמר כשם שלמדתי בשכר כך אלמדנה בשכר.

פרק כג, כז

ובאר צרה.
אשטריינ"א בלע"ז.

פרק כג, כח

אף היא כחתף.
פתאום. ובוגדים באדם תוסיף. מרבה בישראל בוגדים לה' ועל האפיקורסין מדבר.

פרק כג, כט

למי אוי למי אבוי.
לשון צעקה ויללה. למי מדינים למי שיח. למי שיש לו מדינים עם הבריות ושיחה יתירה לו אוי ואבוי, כי ברב דברים רב פשע. למי חכלילות עינים. מרוב יין מאדימים עיניו וגנאי הוא.

פרק כג, ל

ממסך.
ממזג והוא שם דבר כמו ממכר. לחקור ממסך. שחוקרין ובודקין היכן מוכרין יין טוב.

פרק כג, לא

אל תרא יין כי יתאדם.
אל תתן בי עיניך. כי יתן בכוס עינו יתהלך במישרים. המרבה שכרות כל עבירות דומות לו למישור כל הדרכים ישרים בעיניו. בכוס. בכיס כתיב, כלומר השותה נותן עין בכוס והחנוני בכיסו של זה.

פרק כג, לב

יפריש.
לשון עקיצה פוזיינ"ט בלע"ז, במלמד הבקר תרגום בפרש תורי ובגמרא דנקיט פרשא אגוייל"ן בלע"ז, ויש פותרין מפרישו מן החיים.

פרק כג, לג

עיניך יראו זרות.
כשתשתכר היין בוער בך ומשיאך להביט בזונות.

פרק כג, לד

והיית.
משוגע. כשוכב בלב ים וכשוכב בראש חבל. תורן הספינה נע לפול ממנו.

פרק כג, לה

הכוני בל חליתי וגו'.
כשיקץ מיינו אינו מרגיש בכל הרעות שעברו עליו וחוזר לשתות.

הפרק הבא    הפרק הקודם