ראב"ע איוב פרק ה

[ה, א]
בני לחכמתי -

[ה, ב]
לשמור מזמות -
שתשמור המזימות בלבך, ינצורו בעסק הלמוד:

[ה, ה]
רגליה -
יורדות למות ולשאול יורדות צעדיה, אשר יתמכוה.

[ה, ו]
תי"ו תפלס. ותי"ו תדע. לנוכח המוזהר והוא בני לחכמתי הקשיבה.

נעו מעגלותיה -
חסר וכן הוא נעו רגליו מעגלותיה, או המעגלות הם ינועו על דרך משל, כאילו הם נעות ומניעות הזרה ופירוש ראשון נכון.
וכן הפירוש ארח, שתשים בו חיים אולי תפלס ותבחרהו נעו מעגלותיה והטעם: הורדתיה לשאול פתאום ולא תרגיש אתה עד רדתה, שמא תוסר אתה ותפלס אורח חיים.

פרוש אחר:

במקום שתפלס אורח חיים נעו מעגלותיה והיא לא תדע.

[ה, ז]
ועתה בנים.

[ה, יד]
כמעט עדה -
כמו שנה מן הנועדים, כמעט שתבוא עוד מעט מן הצרות.

הייתי –

תחת אהיה.

פרוש אחר:
כמעט שאוחיל ויעבור יצר הרע לא עשיתי כן אלא הייתי בכל רע.

[ה, טו]
בורך -
מקוה מים,

בארך -
נובע מים, פירוש שידבק באשתו ולא בזולתה.

[ה, טז]
יפוצו -
פירוש יזלו מימי בארך עד שיפוצו מעיינותיך אל החוץ, והוא משל על רוב הבנים.

[ה, יז]
יהיו לך -
הפלגים, שהם הבנים הכשרים.

[ה, יח]
מקורך -
מקור הבנים.

[ה, יט]
אילת אהבים -
שהוא אוהבה והיא מוצאת חן בעיניו.

[ה, כ]
תשגה -
תחשב כשוגה אם תמיד תתעסק באהבתה וכ"ש בזולתה, וזהו שאמרו באשתו, אמרו: כי המרבה באהבת אשתו ומשיח עמה תמיד יותר מדאי הוא שוגה, כי אהבת האשה תסיר האדם מעבודת השם.

[ה, כג]
ימות באין מוסר -
בעבור שאין מקבל מוסר ובעבור רוב אולתו, ישגה דרך הישרה.

הפרק הבא    הפרק הקודם