רשי, שיר השירים פרק ח


פרק ח, א
מי יתנך כאח לי.
שתבוא לנחמני כדרך שעשה יוסף לאחיו שגמלהו רעה ונאמר בו (בראשית נ'): וינחם אותם.
אמצאך בחוץ אשקך. אמצא נביאיך מדברים בשמך ואחבקם ואנשקם גם ידעתי כי לא יבוזו לי כי כדאי היא אהבתך שתהא אהובתך סובבת לחזר אחריה.

פרק ח, ב
אל בית אמי.
בית המקדש.
תלמדני. כאשר הורגלת לעשות באוהל מועד.
אשקך מיין הרקח. נסכים.
עסיס. יין מתוק.

פרק ח, ג
שמאלו תחת ראשי.

פרק ח, ד
השבעתי אתכם.
עכשו כנסת ישראל מסבבת דבורה כלפי הבבליים אף על פי שאני קובלת ומתאוננת דודי מחזיק בידי והוא לי למשען בגלותי לפיכך השבעתי אתכם.
מה תעירו ומה תעוררו. כי לא יועיל לכם.

פרק ח, ה
מי זאת.
הקב"ה ובית דינו אומרים על כנסת ישראל מי זאת כמה היא חשובה זאת שנתעלתה מן המדבר בכל מתנות טובות שם נתעלתה במתן תורה ובדבוק שכינה ונראית חבתה לכל ועודנה בגלותה.
מתרפקת על דודה. מתחברת על דודה מודה שהיא חברתו ודבוקה בו, רפק בלשון ערבי רפקתא חבורה.
תחת התפוח עוררתיך. כך היא אומרת בבקשה חבת דודה תחת התפוח עוררתיך זכור כי בתחתית הר סיני העשוי על ראשי כמין תפוח שם עוררתיך והוא לשון חבת אשת נעורים המעוררת את דודה בלילות בתנומות עלי משכב מחבקתו ומנשקתו.
שמה חבלתך. הרי אמרנו שהקב"ה קראה אמו שם נהיתה לך לאם.
חבלתך. לשון חבלי יולדה, חבלתך באו לך חבלים ממך כמו (ירמיה י') בני יצאוני יצאו ממני.

פרק ח, ו
שימני כחותם.
בשביל אותה אהבה תחתמני על לבך שלא תשכחני ותראה כי עזה כמות אהבה האהבה שאהבתיך עלי כנגד מיתתי שאני נהרגתי עליך.
קשה כשאול קנאה. התגר שנתקנאו ושנתגרו בי האומות בשבילך, קנאה בכל מקום אינפרמנ"ט בלע"ז לשון אחיזת הלב לנקום נקם.
אש שלהבת יה. רשפים של אש חזקה הבאה מכח שלהבת של גיהנם טעם הזקף הגדול הנקוד על רשפי מלמדנו על תיבת אש שהיא דבוקה לשלהבת יה, לומר אש של שלהבת יה.

פרק ח, ז
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה.
על שכינם בלשון רשפים נופל עליהם לשון לא יכבו.
מים רבים. הבבליים.
ונהרות. שריהם ומלכיהם.
לא ישטפוה. על ידי חוזק ואימה ואף על ידי פתוי והסתה.
אם יתן איש את כל הון ביתו. כדי להמיר אהבתך.
בוז יבוזו לו. כל אלה הקב"ה ובית דינו מעידים שכך כנסת ישראל מתרפקת על דודה.

פרק ח, ח
עתה אחות לנו. בתחתונים שהיא מתאחה ומתחברת ומתאוה להיות עמנו והיא קטנה
ומקטנת את עצמה מכל האומות כענין שנאמר: לא מרובכם וגומר שהם מקטינים עצמם.
אחות. לשון איחוי אלו קרעים שאין מתאחין.
ושדים אין לה. כענין שנאמר בגלות מצרים (יחזקאל ט"ז): שדים נכונו בהגיע עת הגאולה אבל זו שדים אין לה עדיין לא הגיע עתה לעת דודים.
מה נעשה לאחותינו ביום שידבר בה. כשהבבליים מתלחשים עליה להכחידה כענין שנאמר (תהלים פ"ג): לכו ונכחידם מגוי.

פרק ח, ט
אם חומה היא.
אם תחזק באמונתה וביראתה להיות כנגדם כחומת נחשת שלא יכנסו לתוכה רוצה לומר שלא תתחתן בם והם לא יבואו בה ולא תתפתה להם.
נבנה עליה טירת כסף. נהיה לה לעיר מבצר ולכתר ולנוי ונבנה לה את עיר הקדש ובית הבחירה.
ואם דלת היא. הסובבת על צירה ובהיקש עליה היא נפתחת אף היא אם תפתח להם להיות הם באים בה והיא בהם.
נצור עליה לוח ארז. נשים בדלתה נסרים של עץ הנרקבים והתולעת גוררתן ואוכלתן, וכנסת ישראל אומרת אני חומה חזקה באהבת דודי.

פרק ח, י
ושדי כמגדלות.
אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות המניקים את ישראל בדברי תורה.
אז. באמרי זאת.
הייתי בעיניו כמוצאת שלום. ככלה הנמצאת שלימה ומוצאת שלום בבית בעלה.

פרק ח, יא
כרם היה ,
זו כנסת ישראל שנאמר (ישעי' ח'): כי כרם ה' צבאות בית ישראל.
בבעל המון. בירושלם שהיא רבת עם והמון רב.
בעל. לשון מישור כמו (יהושע י"ב): מבעל גד בבקעת הלבנון.
נתן את הכרם לנטרים. מסרה ליד אדונים קשים בבל מדי יון ואדום במדרש שיר השירים מצאתי מקצת סמך על נוטרים הללו שהם בבליים.
איש יבא בפריו. כלומר כל מה שיכלו לגבות מהן גולגליות וארנוניות ואנפרות הכל גבו מהם להביא לתוך ביתם.

פרק ח, יב
כרמי שלי לפני
. ליום הדין יביאם הקב"ה את הבבליים במשפט ויאמר כרמי אף על פי שמסרתיו בידכם שלי הוא ולפני בא כל מה שחטפתם לכם את פריו ולא נכחד ממני מה שגביתם מהם והם אומרים.
האלף לך שלמה. אלף הכסף שגבינו מהם הכל נחזיר.
ומאתים לנטרים את פריו. ועוד נוסיף הרבה משלנו ונתן להם לראשיהם וחכמיהם כענין שנאמר (ירמיה ט"ו): תחת הנחשת אביא זהב.
לנוטרים את פריו. אלו תלמידי חכמים ואותם תשלומים לתלמידי חכמים כמו שנאמר (ישעיה כ"ג) כי ליושבים לפני ה' יהיה סחרה ואתננה של צור, ויש לפרש ומאתים לנוטרים את פריו כדין הנהנה מן ההקדש שמשלם קרן וחומש אף אנו נשלם על קדש ישראל לה' על ראשית תבואתו קרן וחומש חמשו של קרן ומאתים הם חומשו של אלף.

פרק ח, יג
היושבת בגנים.
הקב"ה אומר לכנסת ישראל את הנפוצה בגולה רועה בגנים של אחרים ויושבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.
חברים מקשיבים לקולך. מלאכי השרת חביריך בני אלהים דוגמתך מקשיבים ובאים לשמוע קולך בבתי כנסיות.
השמיעני. ואחר כך יקדישו הם שאמר (איוב ל"ח): ברן יחד כוכבי בקר, אלו ישראל ואחר כך ויריעו כל בני אלהים.

פרק ח, יד
ברח דודי.
מן הגולה הזאת ופדנו מביניהם.
ודמה לך לצבי. למהר הגאולה והשרה שכינתך על הרי בשמים הוא הר המוריה ובית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן.
נשלם פירוש שיר השירים, תהלה ליוצר אורים.

הפרק הבא    הפרק הקודם