ראב"ע דניאל פרק ז

[ז, א]
בשנת חדה לבלשצר -
עתה אחל לפרש הנבואות.

ריש מלין אמר -
אמר יפת:

ראשי דברים דבר ולא כל דברים.

ולפי דעתי:
ככה ראשית דברי דניאל.

[ז, ב]
ענה, עם ליליא -
בחזון הלילה.

וארו -
כמו: ואלו.

ויש אומרים:
כי כמוהו וידע אלמנותיו שהוא ארמנותיו.

מגיחין -
כמו: יגיח ירדן.

לימא רבא -
לים הגדול.

[ז, ג]
וארבע -
חיות גדולות עולות מן הים שונות זאת מזאת.

[ז, ד]
קדמיתא -
הראשונה כאריה וכנפי נשר לה, ורואה הייתי מרטו כנפיה ונשאוה מן הארץ, ועל רגלים כאנוש הוצבה, ולב אנוש נתן לה.

[ז, ה]
וארו -
והנה חיה אחרת שנייה דומה לדוב ולצד אחד הוקמה, וג' צלעות בפיה בין שיניה, וכן אמרין לה קומי אכולי בשר רב.

[ז, ו]
באתר -
אחר כן ראיתי והנה אחרת כנמר ולה כנפים ארבע ככנפי עוף.

על גפה -
כמו: על גפי מרומי קרת וד' ראשים לחיה הזאת, ושלטון נתן לה.

[ז, ז]
באתר -
אחר כן רואה הייתי במראות הלילה והנה חיה רביעית נוראה ואיומה ותקיפא מאד, ושיני ברזל לה גדולות אוכלת ומדקה והנשאר ברגליה רמסה, והיא משונה מכל החיות הראשונות וקרנות עשר לה.

[ז, ח]
משתכל -
מגזרת שכל משתכל ומתבונן בקרנות והנה קרן אחת קטנה עלתה ביניהם וג' קרנות מהראשונות נעקרו מלפניה, והנה עינים כעיני אנוש בקרן הזאת ופה מדברת גדולות.

[ז, ט]
חזה -
רואה הייתי עד שהכסאות הושלכו וקדמון ימים ישב לבושו כשלג לבן ושער ראשו כצמר נקי, כסאותיו שביבי אש גלגליו אש בוערה.

[ז, י]
נהר אש -
יש אומרים:

נהור אש והוא הנכון בעיני.

נגיד -
נמשך ויוצא מלפניו, אלף אלפין ישרתוהו ורבי רבבות לפניו יעמדו למשפט והספרים נפתחו.

[י, יא]
חזה -
רואה הייתי אז מן קול מלות גדולות שהקרן ממללת, רואה הייתי עד נהרגה החיה ואבדה גופתה ונתנה למוקד אש, ושאר החיות הסירו מלכותם ואורך בחיים נתן להם עד זמן מועד.

[ז, יג]-
חזה -
רואה הייתי במראות הלילה והנה עם ענני השמים כבן אנוש היה בא, ועד קדמון ימים הגיע ולפניו הקריבוהו.

[ז, יד]
וליה -
ולו נתן שלטון ויקר ומלכות וכל העמים אומות ולשונות יעבדוהו, שלטונו שלטון עולם לא יעבור ומלכותו לא תשחת, והנה ראינו כי המלאך לא פירש לו רק חיה הרביעית והיה כן, כי שלש החיות הראשונות יוכל המשכיל לדעתם מנבואת דניאל האחרונות.

והנה יש לך לדעת שהטעם ארבע חיות, בעבור כי הארבע מלכיות היו בפאות שונות ולא ידעתי טעם הים הגדול, כי כולם ביבשה היו אולי שנפש החיה הרומשת בים הגדול גדולה מנפש החיה ההוה ביבשה, וזאת הנבואה במות אויל מרודך ותחלת בלשצר, והנה האריה מלכות כשדים.

והגאון רב סעדיה אמר:
כי זאת המראה על דבר עבר והוא דבר נבוכדנצר ולבב אנוש יהב לה ששב לדעתו זהו ומנדעי יתוב עלי.
וזה איננו נכון בעיני, כי מה טעם לראות מה שעבר ומה תועלת להזכירו וזה הפירוש, הראשונה כאריה והוא נבוכדנצר.

וגפין דנשר -
בנו אויל מרודך ובן בנו בלשצר שנהרג.

ונטלת מן ארעא -
וכבר נשאוה אז מרטו הכנף ובלשון הקדש רבים.

וטעם ועל רגלין כאנש הקימת ולבב אנש, שלב האריה גדול מלב האדם והנה טעם שהיו כשדים בתחילה טורפים כאריה ובהרוג מלכם שפלו כשדים וקנו לב והיה כשאר כל האדם.

ויפת אמר:
כי טעם כאנש הקימת, שיראו קלונה כל העולם.
ויפה פירש.

והחיה השנית מלכות פרס שהשחיתה מלכות כשדים והיא הנמשלת לכסף בחלום נבוכדנצר וטעם ולשטר חד כי בצד אחד ממלכות כשדים הרג כורש ודריוש ג' ערים גדולות, גם ראיתי זה כתוב בספר מלכי פרס זה ארבעים שנה ושכחתי שמות הערים וזהו קומי אכולי בשר שגיא ממלכות כשדים.

ורב סעדיה הגאון אמר:
כי זה רמז לאחשורוש שכתב ספרים להשמיד ישראל הנקראים עם רב ועצום.
ומה טעם לפירוש הזה, כי אחשורוש לא תפס מלכות כשדים בתחילה, והחיה השלישית נמשלת לנמר היא מלכות יון ותחלת מלכות אלכסנדרוס שהיה מלך עליהם, והיא הנמשלת לנבוכדנצר לנחשת, ושם כתוב: די תשלט בכל ארעא, וכן כתוב בנבואה ושולטן יהיב לה וזה שאמר: וארבעה גפין הם, ארבעה המלכים שמלכו על מלכות אלכסנדרוס וזה דבר ידוע וככה אמר: ותעלינה חזות ארבע תחתיה.

וכתוב שם לארבע רוחות השמים, כאשר אמר: ארבעה ראשים לחיותא ושם אפרשנו, והחיה הרביעית הנראה הוא מלכות ישמעאל, היא הנמשלת בחלום נבוכדנצר לברזל ובנבואה כתוב ושינין די פרזל לה ולא הזכיר זאת הרביעית בנבואה השנית ולא ברביעית, רק בנבואה הזאת פירש דבריה עד בוא הגואל.
ובנבואה השנית פירש דבר החיה השלישית והשלים כל דבריה עד בוא הגואל, כי בימי אלה שתי המלכיות יבא כאשר הזכיר בחלום: וביומיהון די מלכיא אינון.
וטעם וקרנין עשר - שפשטה מלכות ישמעאל ברוב הישוב ואלה הם הקרנות מלכות בראסן ומלכות אצפהן ומלכות אלימן היא שבא, ומלכות מיכא היא מישא לדעת הגאון רב סעדיה. ומלכות מצרים ומלכות אפריקי ומלכות ישמעאל השוכנים באהלים במזרח ובמערב ומלכות פלשתים הם אלמראבטון, ומלכות אלברבר והם מבני חם והם לבנים, ומלכות הכושים והם מלכים רבים, וכל אלה תורה אחת להם ודבר הקרן הקטנה עודנו עתיד, כי זה יהיה קרוב מביאת הגואל כאשר אפרש וזאת הקרן עם יצא ממזרח שישוב לתורת אלה הקרנות והשחית ג' מלכיות וזה המלך יהיה חכם ומדבר גדולות, אז יושלכו כסאות כל מלכי עכו"ם וזה יהיה בעמוד מיכאל שר הגדול כאשר יפרש והוא עתיק יומין, והיה רואה אותו במראות הנבואה שהיה זקן.

כרסיה -
הוא כסאו.

וגלגלוהי -
הם הגלגלים ומרוב מרוצתם יצאו שביבי אש על כי גלגל האש תחת גלגל הלבנה בראיות גמורות, ולא תתמה בעבור אלף אלפין ישמשוניה, כי הכל במצות השם הנכבד העליון הלא תראה כי מיכאל נקרא השר הגדול והנה תחתיו משרתים והם צבא השמים שהם צבא השם, וכן כתוב: אני שר צבא השם, שהשם הנורא נסמך אל צבאות שהם עומדות תמיד ואינם כלות כאשר פירשתי בספר השם הנכבד.
ועוד אגלה קצת סוד המלאכים הקדושים לאשר יבינו והנה ראה כי השם יעשה משפט וישפוט כל הארץ והספרים יהיו פתוחים לפניו כדרך מספרך אשר כתבת ויכתב בספר זכרון לפניו ועם דבר המלאכים אדבר על זה והנה פירש שראה די קטלת חיותא שתאבד כל מלכות ישמעאל, רגע אחד בימים מועטים.

וטעם ושאר חיותא העדיו
כי החיות הראשונות סרה ממלכת כל אחת ונשארו הגופות וזאת החיה הרביעית יאבד גופם כלל ולא ישאר שריד ופליט לישמעאל.

ויאמר רבי ישועה:
כי זה כבר אנש הוא המשיח.
ונכון דבר רק הוא עם הקדש שהם ישראל.

וליה יהיב -
תוכל ללמוד מזה הכתוב כי כל הנעשה בארץ גזירות שמים הם ואמרתי שזה כבר אנש הוא ישראל שהוא שם המין, בעבור שאמר דניאל על עתיק יומיא ודינא יהב לקדישי עליונים. והטעם לעשות נקמה בחיה הרביעית.

ומלת אתכרית
אין לה ריע רק בעבור בגו נדנה, שהגוף לרוח כנדן לחרב, כמו: וישב חרבו אל נדנה, והטעם כאילו יצאה מרוב בהלה.

[ז, טז]
קרבת -
קרבתי אצל אחד מהמלאכים העומדים שם לשרת עתיק יומין וכל זה בחלום.

ויציבא אבעא -
והדבר נכון בקשתי ממנו.

על דנא -
על זה שיפרש לי זה החלום ואמר אלה הארבע חיות הם ארבע מלכיות, והוא אמר: מלכין, בעבור כי הבן נחשב כאב כמו מלכות כשדים.

ופירוש דבר כבר אנש ויקבלון, בסוף המלכות קדושי עליון וירשו המלכות עד עולם ועד עולם, ושב להזכיר דברי החיה הרביעית והזכיר עתה אשר לא הזכיר בראשונה, כי הקרן הקטנה תעשה מלחמה עם ישראל ותוכל להם והנה פירש לו המלאך כי זה המלך האחרון במלכות ישמעאל ירע רעה גדולה לישראל וזהו ולקדישי עליונין יבלא ויסבר כי ירצה לשנות מועדי ישראל ותורתם ויהיו ישראל בצרה, עד עדן ועדנין ופלג עדן וזה אפרש בפסוק כי למועד מועדים וחצי והתברר מה שאמרתי שאמר המלאך ומלכותא יהיבת לעם קדישי עליונין.

הפרק הבא    הפרק הקודם