ראב"ע עזרא פרק א

[א, א]
משית רוח בן בטוח,
שוכן בלבב ברי מחשב,
הוא יורני לשכיל סודות,
קנין שכל מנהו בהיר,
מואס חמוץ שונא יהיר,
חלקי עזרא סופר מהיר.
ובשנת -
מלת בשנת דבקה במלת אחת כי כל שם מספר ושם דבר שנים, רק להורות באיזה זמן ממספר האחדים היה כן יתמך הדבר לאחד מהמספרים, כאשר מצאנו בשנת שלש בשנת שבע גם כן המספרים דבקים בדברים, להודיע ולהורות מהם מה הם הדברים כאמרנו, שני אנשים שלשת הנפת ארבעת ימים שמונת הבקר ופי' בשנת אחת למלכו על בבל, כי מקדם היה מלך פרס ומלת אחת אמרו המדקדקים שהיא חסרת דל"ת אחדת ואותיות העקר שהם דג"ז קט"ף ע"ץ חס"ד אינם נגרעים לעולם זולתי הכפולים המדומים מהעי"ן והלמ"ד.

והנכון להיות אחד לזכר ואחת לנקבה שתי לשונות בענין אחד ושנים שרשים וכן אחד עשר ועשתי עשר בענין אחד:

לכורש -
יש אומרים:

שהמלה נהפכת מן וכשר הדבר כי כבר כנהו בשמו הנביא ישעיהו על הכשרון שיעשה עם ישראל, וזהו שאמר: הוא יבנה עירי וגלותי ישלח.

לכלות -
לעת כלות דבר השם שיצא מפי ירמיהו שיפקדם לפי מלאת למלכות בבל שבעים שנה, ויוציאם מעבדות, כי כן כתוב בדברי הימים ויהיו לו ולבניו לעבדים עד מלוך מלכות פרס, כי בשנת אחת לכורש היו נ"ב לחרבות ירושלים ובטלה העבודה, עד רצתה הארץ את שבתותיה ובשנת ב' לדריוש נשלמו ע' שנה לחרבת עיר הקדש, כי כן כתוב: אשר זעמת זה ע' שנה.

העיר ה' את רוחו -
לבנות עירו.

וגם במכתב -
נחתם עם טבעתו.

[א, ב]
כה -
שלשה הפסוקים האלה הם דבקים, כי הוא היה המכתב.

אלהי השמים -
ולא אמר אלהי הארץ כי כבר נתנה לבני אדם.
וכן הוא אומר: כל ממלכות הארץ נתן לי ה'.

פקד -
לשון פקיד וטעמו נתן הפקידות עלי.

ביהודה -
בארץ יהודה.

[א, ג]
יהי אלהיו -
טעמו שהשם היה עמו ונתן לו יכולת ממון.

וי"ו ויעל
הוא הנכנס בתחלת ענין.
וכן: ויהי בימי שפוט השופטים ואיננו לצורך.

אשר בירושלם -
דבק עם בית ה'.

[א, ד]
וכל הנשאר -
שהוא דל ואין ידו משגת ממון לעלות.

ינשאוהו -
יתנו לו משאות ומתנות, או ינשאוהו ירימוהו מענין רם ונשא, כי העני בשפל והוא הנכון.

עם הנדבה -
שינשאוהו עם הנדבות אחרות שיתנדבו.

[א, ה]
ויקומו, ליהודה ובנימין -
כי ירושלים בחלק יהודה והבית בחלק בנימין.

לכל העיר -
חסר מלת אשר.

[א, ו]
וכל, חזקו -
ביד הנכשלים והדלים צאן ובקר.

ובבהמה -
לרכוב.

במגדנות -
יתכן מן מגדנים.

לבד על כל התנדב -
פירושו: הכסף והזהב ושאר המתנות נתנו לבד, על כל אשר התנדבו מנדבות.

[א, ז]
ויתנם בבית אלהיו -
דבק עם נבוכדנצר.

[א, ח]
הגזבר -
ממונה על גנזי המלך וטעמו פקיד.

ויספרם -
נתנם במספר.

לששבצר -
הוא זרובבל ונקרא כן בלשון כשדים.

[א, ט]
אגרטלי -
מזרקים, ופירושו בירושלמי: למה נקרא שמם אגרטלי?
שאוגרים שם דם הטלה, של"א מ"ן הספ"ר.

אגרטלי -
המלה חמישית או הא' נוסף ופירושו גביעים. מחלפים. סכינים והוא מענין כליל יחלוף, בני חלוף, שטעמם כריתה.

[א, י]
כפורי -
מזרקים לקבל דם הקרבנות.

משנים -
לכפורי זהב.

ועשרה כלים אחרים -
שאינם נזכרים בשמם אלף והזכיר פרטיהם שהם בכללם אלפים וארבע מאות ותשעים ותשעה.
ולפי דעתי: כן הוא הפרטים שהם אלפים ותצ"ט בכללם הם הכלים הגדולים, ואחרי כן כלל אותם בין גדולים וקטנים שהם חמשת אלפים וארבע מאות, וכן כתוב בדברי הימים: וכל כלי בית האלהים הגדולים והקטנים ואוצרות בית המלך הכל הביא בבל.

[א, יא]
העלות הגולה -
שם הפעל.

הפרק הבא    הפרק הקודם