פרק י
פרק י, ב
לך שתי. אותיות שלך, שמשלו עשאם.
שתי חצוצרות. כנגד אברהם ויעקב שעשו מלחמה באומות ונצחום.
כסף. ולא זהב. שלא להזכיר קול העם ברעה (שמות לב, יז).

פרק י, ח
לדורותיכם. וכי תבאו מלחמה. רמז למלחמת גוג ומגוג העתידה שתבוא לימות המשיח.
תבאו מלחמה בגימטריא מלחמת גוג.
תבאו. אותיות אבות שזכות האבות עומד במלחמה.
והרעותם בחצוצרות. על שם רוע התרועעה הארץ (ישעיה כד, יט). תרועם בשבט ברזל (תהלים ב, ט).

פרק י, י
שמחתכם. בגימטריא גם ביום השבת.
ובמועדיכם. מלא וי"ו, כנגד: פסח, עצרת, ראש השנה, יום הכפורים, סוכות, שמיני עצרת.

פרק י, יד
ויסע דגל מחנה בני יהודה. בכולם כתיב "ונסע" וביהודה כתיב "ויסע" חסר מ', שכל ארבעים שנה שהיו במדבר היו עצמותיו מגולגלין בארון כאילו לא נסע.

פרק י, כה
מאסף. ד' במסורה. מאסף לכל המחנות. ואין איש מאסף אותם הביתה (שופטים יט, טו) בפלגש בגבעה. ואידך וכעמיר מאחרי הקוצר ואין מאסף (ירמיה ט, כא). שבט דן על שהיה עמהם פסל מיכה על כן אין איש מאסף, שהענן היה פולט אותם ועמלק הרג בהם ונפלו כעמיר מאחרי הקוצר ואין מאסף.

פרק י, כח
ויסעו. ב' במסורה. לצבאותם ויסעו. ויסעו ויהי חתת אלהים (בראשית לה, ה). לומר מה שם היה חתת אלהים על כל סביבותיהם אף כאן.

דבר אחר:
"ויסעו" דהתם ראש פסוק "ויסעו" דהכא סוף פסוק, דהתם, לפי שיעקב ביער עבודה זרה מתוכם לפיכך נסעו ביד רמה ושכינה לפניהם אבל בני דן שהיה עבודה זרה ביניהם נסעו לאחור ולא לפנים שהיה הענן פולט אותם ועמלק היה הורג בהם.

פרק י, לב
והיה הטוב ההוא. ה' פעמים טובה כתיב כאן כנגד ה' מאות אמה דושנה של יריחו שנתנו לבניו. והטבנו. טוב. הטוב. ייטיב והטבנו. בגימטריא ביריחו.

פרק י, לד
בנסעם. ב' במסורה. בנסעם מן המחנה. בנסעם מקדם (בראשית יא, ב). מה להלן מרדו אף כאן נמי מרדו.

פרק י, לה
עשה נוני"ן הפוכין שרצה להעביר השבטים, שאותיותיהם נו"ן, את הירדן שהוא רחב נו"ן אלא שהחטא גרם.
טעם אחר לנונין הפוכין כדאיתא בשבת פרק כל כתבי (קטז, א) שאין זה מקומה וכתבה כאן להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שניה, ועשה נוני"ן הפוכין לומר שמקומה לאחר נ' פרשיות לפניה. ואילו לא היו הנוני"ן הפוכין לא הייתי יודע אם לאחר נ' פרשיות לפניה אם לפני נ' לאחריה לכך עשאום הפוכים לומר לפני נ' לפניה, והוא אחר ונסע אהל מועד מחנה הלוים בפרשת במדבר סיני (ב, יז) שמשם עד הכא נ' פרשיות.
ויהי בנסע. ווי היה לאומות בנסוע.
ויהי. עולה ל"א שנלחם עם ל"א מלכים.
בנסע. היה לו לומר בנסע, מלמד שהיה מתנענע ולא היה נוסע ממקומו עד שמשה אמר קומה ה'.
בנסוע הארון. כשנוסע הארון, מסיע עמו המרכבה וחיות הקדש. בנסע באטב"ח חשמל. בנסע בא"ת ב"ש שטח"ז שהוא בגימטריא ככבוד המרכבה.
בנסע
בגימטריא יעקב שדמות יעקב אשר הוא חקוק בכסא הכבוד נוסע עמהם.
ובנחה. כתיב בה"א כנגד ד' דגלים ומחנה לויה.
בפסוק "ויהי בנסע" י"ב תיבות כמו שיש בפסוק "ולכל היד החזקה" שהוא סוף התורה. ובפסוק "ובנחה" יש בו ז' תיבות כמו שיש בפסוק "בראשית" שהוא תחלת התורה, לומר שהוא חשוב ספר תורה בפני עצמו. ומתחיל בוי"ו ומסיים בלמאן דאמר על שם הליכות עולם לו (חבקוק ג, ו).
כל פרשה שיש בה כדי ללקט פ"ה אותיות, כמו ויהיה בנסע מצילין אותה מפני הדליקה. לכך סמוך לו ותבער בם אש ה' לומר לך שמצילין הפרשה שיש בה פ"ה אותיות מן האש. ועל כן מילה שעולה פ"ה מצלת מדינה של גיהנם.


הפרק הבא    הפרק הקודם