פרק יב
פרק יב, א
הכשית. בגימטריא יפת מראה.

פרק יב, ב
וישמע ה'. וסמיך ליה והאיש משה. שדברו בינו לבינם ולא שמע אותם אדם אחר.
עניו. ענו כתיב שהיה ענ"ו ימים בהר ויכסהו הענן ששת ימים (שמות כד, טז) ואח"כ ג' פעמים מ'.
ענו. בגימטריא בעדן שנוחל גן עדן.

פרק יב, ו
במראה. ב' במסורה. במראה אליו אתודע. במראה נהפכו צירי עלי (דניאל י, טז). לומר שאפילו במראה שאני נראה לנביאים נתהפך צירם עליהם אבל משה יושב כתלמיד לפני רבו.

פרק יב, ח
ומראה. תגין על הה"א לומר שמביט בה' נוגה, שנאמר ביחזקאל (א, ד. יג. כז. כח. י, ד) ובה' אור שנאמר בבראשית.

פרק יב, י
והענן סר. שלא יראה במפלתה. זהו שאמרו חז"ל (אבות פ"ד, מי"ח) אל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו.

פרק יב, יג
רפא. ב' במסורה. רפא נא לה. רפה שבריה כי מטה (תהלים ס, ד). שמשה התפלל לאל שירפא שבריה כי מטה, שאם לא כן אין מי שיטהרנה.
רפא. תגין על הרי"ש. אמר הסרת עטרת ראשה רפא שבריה כי מטה.

פרק יב, טו
והעם לא נסע. בפסוק ותתצב אחותו (שמות ב, ד) יש ז' תיבות, לכך המתינה לה שכינה ז' ימים.


הפרק הבא    הפרק הקודם