מנחת שי, במדבר פרק יד


פסוק ב
אלהם. בספרים מדוייקים חסר יו"ד שלא בא במנין המלאים במסורת וסימן נמסר במסרה גדולה.

כל העדה. אין מאריך בעי"ן גם לא בה"א בס"ס.

פסוק ג
הזאת. הזי"ן דגושה.

הלוא. בעתק הללי הלוא ירושלמי הלא ע"כ. ובספרים שלנו מלא וא"ו ואל"ף והוא אחד מן המלאים וסימן נמסר כאן במ"ג וכמ"ש בפ' בראשית.

טוב. בתרין חוטרין.

פסוק ז
אל כל עדת. אין באל"ף מאריך בספרים כ"י.

פסוק י
לרגום. הגימ"ל דגושה ובהעתק הללי לרגום ירושלמי לרגם ע"כ. ובכל הספרים מלא וכ"כ הרמ"ה ז"ל לרגום ירושלמי לרגום אתם באבנים דיהושע וכלב מלא וא"ו כתיב. ועיין מ"ש בלישנא הדין בסוף סידרא.

פסוק יא
לא יאמינו. מקף באמצע.

האתות. בהעתק הללי האתת ירושלמי האתות ע"כ. ובכל הספרים מלא וא"ו תניינא וכן במסורת ובהרמ"ה ז"ל כל אורייתא אתת כתיב חסר דחסר במ"ג כתיב אתות וא"ו אחר התי"ו וחסר וא"ו קדמאה וסימן והיה אם לא יאמינו בכל האתות אשר עשיתי ובאתות ובמפתים דמקרא בכורים ואחד כתיב אותת וא"ו בתר אל"ף וחסר וא"ו תניין וסימן ויתן ה' אותת ומפתים ע"כ. וכן כתב במנחת כהן סדר ואלה שמות. ואית נוסחי דמסרי הכא ב' מלא בתורה ור"ל ב' האתת ואית דמסרי ג' ור"ל בלישנא ועיין במסורת פרשת ואלה שמות ופרשת כי תבא.

פסוק יב
ואעשה אתך. בהעתק הללי אתך ירושלמי אותך ע"כ. ובכל הספרים חסר שאינו מן י"ז מלאים במס"ג.

פסוק יז
יגדל. יו"ד רבתא ולא יעשנה כל כך גדולה כמו שעשה המדפיס אלא גדולה מעט יותר משאר יודי"ן. עיין ריקאנטי כאן ובפרשת האזינו על יו"ד קטנה שבצור ילדך תשי.

פסוק יט
סלח נא. בס"ס כ"י המאריך בלמ"ד לא בסמך.

פסוק כא
כבוד. במקף ובלא מאריך ובהעתק הללי כבד ירושלמי כבוד ע"כ. ובכל הספרים מלא כי לא נמנה במסורת רק ב' חסרים וסימן את כל הכבד הזה פרשת ויצא כבד מכל כלי חמדה (נחום ב') וכ"כ הרמ"ה ז"ל עשה את כל הכבד הזה חסר וא"ו כתיב ושאר לישנא באורייתא מלא וא"ו כתיב לישנא דכבוד דכ"ף דידיה בקמץ מלא והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים מלא וא"ו כתיב ושאר אורייתא כל לישנא דכבדי חסר וא"ו כתיב. ובקר וראיתם את כבוד ה' מלא וא"ו כתיב וכל לישנא באורייתא דכותא מלא בר מן א' דלעיל הראיני נא את כבדך חסר וא"ו כתיב את כבדו ואת גדלו דותאמרו הן הראנו חסר וא"ו כתיב.

פסוק כב
וינסו. הסמ"ך דגושה.

בקולי. בהעתק הללי בקולי לית מלא בתורה ירושלמי בקלי ע"כ. ובכל הספרים מלא וכן נמסר עליו בכ"י לית מלא בתורה וכן מסר הרמ"ה ז"ל עדה וצלה שמען קולי מלא וא"ו כתיב וכל קולי גרידא באורייתא דכותא מלא וכל בקלי דאורייתא חסר וא"ו כתיב בר מן א' מלא וסימן ולא שמעו בקולי בכי כל האנשים הראים ע"כ. וטעות נפל במסורת הדפוס שכתוב ג' מלא בתורה ור"ל לית מלא.

פסוק כג
מנאצי. בספרים כ"י מדוייקים הנו"ן בפתח וכן הוא בדפוס קדמון וכ"כ בעל א"ת גם בספר רב פעלים כתוב שמצא מסרה אחת עליו לית פתח.

פסוק כד
יורשנה. בהעתק הללי יורישנה ירושלמי יורשנה עכ"ל וגם במקצת ספרי הדפוס כתיב מלא יו"ד אך בכל ספרים כ"י מדוייקים ובדפוס ישן חסר וכן מצאתי מסורות כ"י יורשנה ב' וחסר פי' חסר יו"ד וסימן וזרעו יורשנה הנה ה' (זכריה ט') ואינון בב' לישנא וכ"כ הרמ"ה ז"ל וזרעו יורשנה דועבדי כלב מלא וא"ו וחסר יו"ד כתיב.

פסוק כט
יפלו. הפ"א דגושה.

פסוק ל
אשר נשאתי. בשני פשטין.

בן יפנה. הבי"ת והנו"ן דגושות.

פסוק לא
והביאתי. מלא יו"ד בין בי"ת לאל"ף וכל שארה באורייתא חסר יו"ד וכולהון עם אל"ף קדים לתי"ו.

פסוק לג
במדבר. המ"ם דגושה.

פסוק לו
וילונו. וילינו ק'.

פסוק לח
בן יפנה. הבי"ת והנו"ן דגושות.

פסוק מ
וישכמו. בהעתק הללי וישכמו. ירושלמי וישכימו ע"כ. ובכל הספרים חסר וכן כתב הרמ"ה ז"ל וישכמו בבקר אל ראש ההר חסר יו"ד וכל שארא באורייתא מלאים וכן במסורת ג' חסרים וסימנהון וישכמו בבוקר ויעלו אל ראש ההר וישכמו כעלות השחר (יהושע ו') וכל שמואל ע"כ. הכי גרסינן במסרות כ"י. ולשון אחר יש במסרה כאן ואין בו ממש והא דאמור במסו' וכל שמואל ר"ל כל שמואל דכוותיה חסר וכל ס' שמואל חשיב ליה בדוכתא הדין לחוד.

פסוק מב
תנגפו. התי"ו דגושה והנו"ן בגלגל.

פסוק מג
ולא יהיה. מקף באמצע.

והכנעני. בלא מאריך בנו"ן.

פסוק מה
ויכתום הוא"ו במאריך במדוייקים וכן הוא לבן אשר בחילופים.

החרמה. החי"ת בקמץ לבד.

הפרק הבא    הפרק הקודם