מנחת שי, במדבר פרק יז


פסוק ב
אהרן הכהן. אין בה"א מאריך.

פסוק ג
בנפשכם. דין לחוד חסר וא"ו כתיב באורייתא ובשאר קריי' יצפנו לנפשתם דריש משלי.

הקריבם. במקצת סופרים כ"י מסור עליו לית וחסר ור"ל חסר וא"ו שכן הוא בהעתק הללי ובדפוסים קדמונים ובכל ספרים כ"י מדוייקים ומלא יו"ד והמדפיס טעה וסבר דאף על היו"ד איתמר ולא היא. וכ"כ הרמ"ה ז"ל כי הקריבם לפני ה' ויקדשו מלא יו"ד וחסר וא"ו ומסר עליה לית כותיה וחסר כלומר וחסר וא"ו.

פסוק ד
השרפים. הסי"ן דגושה.

פסוק ה
למען. התלשא בראש תיבה.

וכעדתו. גלגל בכ"ף.

פסוק ו
ממחרת. מ"ם שניה בלא גלגל.

פסוק י
הרמו. חסר וא"ו כתיב. וקרי מ"ם דידיה בדגש הרמ"ה ז"ל.

פסוק יא
המחתה. המ"ם דגושה.

הנגף. קו תחת הנו"ן והוא הסוף פסוק.

פסוק טו
והמגפה. הגימ"ל דגושה.

פסוק יז
מאת כל נשיאהם. ב' חד חסר וחד מלא דין חסר יו"ד תניין. ויתנו אליו כל נשיאיהם דלקמן מלא דמלא ועיין מסורת הברית הגדול סימן תקצ"ח.

פסוק כ
ויהיה האיש אשר אבחר בו. חצי הספר בפסוקים.

פסוק כב
וינח משה את המטת. בהעתק הללי המטת ירושלמי המטות עכ"ל. ובכל הספרים חסר וכן במסורת הדפוס ב' חסר בתורה ואינון בחד עניינא ע"כ. ואולם לא ראיתי לשון זה בספרים כ"י רק מסור על זה ג' חסר בתורה ובפירוש נאמרו שלשתן גם במסורת הדפוס פרשת נשא על הם נשיאי המטת. ועל כרחין צריך לפרש מסרה זו כך דתרתי מילין בחד עניינא נינהו ועוד איתיה לתליתאה בדוכתא אחריתי וכ"כ הרמ"ה ז"ל נשיאי מטות אבותם דבמדבר מלא וא"ו כתיב וכל לישנא באורייתא דכותיה מלא בר מן ג' חסרים כמו שהם במסורת שלנו.

פסוק כג
ויצא פרח ויצץ ציץ. ברוב ספרים כ"י מדוייקים צד"י ויצץ בצירי ובכל הספרים מלת ויצא ומלת ויצץ בשני טעמים ובעל מקנה אברהם בסוף משפטי מלעיל ומלרע כתב ז"לש.
ועוד תזכור כי לפעמים בתיבות אשר משפטן מלרע ויסוג אחור טעמן שמו הסופרים בהם שני טעמים האחד על המקום שהיה ראוי הטעם והאחר הוא הטעם הנמצא בדלוג כמו ויוצא פרח ויצץ ציץ ע"כ. כוונתו לומר שקריאת מלות אלו והדומים להן אינם לא מלעיל ולא מלרע לגמרי רק בהעמדה מועטת בשני הטעמים וכ"כ המכלול דף י"ב בשקל פועל ועיין עוד מ"ש בפרשת ואתחנן סימן ד' על השמע עם ובסוף ישעיה על ערף כלב וביחזקאל סימן כ"ב על גֹדֵר גָדֵר.

פסוק כה
ויאמר ה' אל משה השב. פתוחה.

תלונתם. בתיקון ס"ת ישן תלנתם.

תלונתם. מצאתי במדוייק ובספר חד חסר ע"כ. ובהעתק הללי תלונתם ירושלמי תלנותם ע"כ. גם בחומש עם תרגום מסביוניטה יש חילוף זה ובספרים מדוייקים מלא וא"ו קדמאה וחס' וא"ו בתראה וכ"כ הרמ"ה ז"ל והנו"ן דגושה ובס"א כ"י מסור עליו לית כתב כן ומלא ודגש עכ"ל והוא חד מן חמש מלין דגשין ונח קדמיהון כמו שכתב בפרשת בראשית על פסוק ויהיו שניהם ערומים בשם הרמ"ה ז"ל.

פסוק כח
כל הקרב הקרב אל משכן ה' ימות. צריך ליזהר מאד בטעמים והבלתי זהיר בטרחא כשיגיע לפסוק זה יהיה מחרף ח"ו וכן בפסוק ה' מה רבו צרי ורבים כמוהם.

הפרק הבא    הפרק הקודם