פרק כ
פרק כ, א
בחדש הראשון. סמך זה לפרשת פרה שבראשון נשרפה פרה. וגם כמו שדרשו חז"ל (מועד קטן כח, א) שמיתת צדיקים מכפרת כמו פרה.
פרה אדומה
בגימטריא מכפר.
ותמת שם מרים ותקבר שם.
שם
בגימטריא מכפר.
שם
בגימטריא איסור בהנאה.

פרק כ, ג
וירב. ב' במסורה. וירב העם. ואידך וירב בנחל (ש"א טו, ה). לומר שעשו מריבה על עסקי נחל שפסק מהם, דהיינו הבאר שהיה מושך כנחל.

פרק כ, ה
העליתנו. חסר וי"ו שעיקר התרעומת היה על משה.
ותאנה וגפן ורמון. ולהלן (דברים ח, ח) הקדים גפן דכתיב ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון. אלא שבכל מקום מקדים גפן, כדכתיב (מיכה ד, ד) איש תחת גפנו ותחת תאנתו וכאן הקדים תאנה משום דסליק מפרה, רמז למה שאמרו (פרה פ"ג מ"ח) בררו משם עצי תאנה.

פרק כ, ח
והקהל את העדה. אלו הטהורים הגדולים שבעדה, והוא לא עשה כן אלא ויקהילו משה ואהרן את הקהל (פסוק י) גדולים וקטנים.

פרק כ, י
פני הסלע. פני בגימטריא כפולה. מלמד שהיו כל ישראל אל פני הסלע פנים אל פנים והיה המועט מחזיק את המרובה.
המן. ג' במסורה. המן הסלע. המן העץ (בראשית ג, יא). כמו שלשם הפר הצווי גם כאן נמי הפר הצווי. ואידך המן הגורן או מן היקב (מ"ב ו, כז). כמו שהיה שם רעב גם כאן ארץ ציה בלי מים. וסמך למאן דאמר (סנהדרין ע, ב) עץ שאכל ממנו אדם הראשון חטה היה. זהו המן העץ המן הגורן. ולמאן דאמר (שם) אשכול היה דכתיב או מן היקב.

פרק כ, יא
ויך את הסלע. הוא הכה לסלע אחד ונבקעו כל הצורים שבמדבר, שנאמר (תהלים עח, טו) יבקע צרים במדבר.

פרק כ, יב
לכן. בגימטריא מדה במדה.

פרק כ, טז
ויצאנו. חסר יו"ד. על ידי יו"ד מכות הוציאנו משם.

פרק כ, יז
נעברה נא בארצך. ובסיחון אמר (להלן כא, כב) אעברה. אלא אמר זכור מה שאמר עשו נסעה ונלכה (בראשית לג, יב) ולכך אמר (פסוק יד) אחיך ישראל.

פרק כ, יח
פן בחרב אצא לקראתך. והיינו דכתיב (תהלים קכ, ז) אני שלום וכי אדבר המה למלחמה.

פרק כ, יט
מכרם. ג' במסורה. ואם מימיך נשתה וגו' ונתתי מכרם. ואעיד ביום מכרם ציד (נחמיה יג, טו). על מכרם בכסף צדיק (עמוס ב, ו). בשביל שמכרו בכסף צדיק וצדו את אביהם ביום מכרם בפיהם ואמרו לו חיה רעה אכלתהו, על כן ונתתי מכרם והוצרכו לשתות מימיהם בכסף.

פרק כ, כה
והעל. ב' במסורה. הכא ובפרשת וארא (ח, א).

פרק כ, כו
והלבשתם, ב' במסורה. והלבשתם את אלעזר בנו. והלבשתם כתנות (שמות כט, ח). דאיכא מאן דאמר (הוריות יא, ב) כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה, כשם דהולבשתם כתנות דהתם היתה במשיחה אף והלבשתם דהכא היה במשיחה.

פרק כ, כח
וימת אהרן שם. בגימטריא מלמד כי מת בנשיקה.

פרק כ, כט
ויראו. בגימטריא בעננים.


הפרק הבא    הפרק הקודם