מנחת שי, במדבר פרק כא


פסוק א
הנגב. הגימ"ל רפה.

דרך. הדל"ת דגושה.

פסוק ב
הזה. הזי"ן דגושה.

פסוק ד
לסבב. פליגי ספרי אם הבי"ת רפה או דגוש ובחילופי בן אשר ובן נפתלי שבדפוס וגם בכ"י לב"א רפויה ובמכלול דף קצ"א כתוב במחזורא רבה רפי ולטבריא דגש וכ"כ בס' עט סופר. ובספר מסורת המסורת כתוב מחזרתא שם ספר ולא ידעתי מי ילדו ונמצא בגליונות החומשים כגון לסבב את ארץ אדום הבי"ת דגושה ובמחזרתא לסבב ברפי עכ"ל. ובתר הכי אשכחי מסורת כ"י על פסוק זה וזו נסחה ג' מלין פליגא בהון וסימן לסבב את ארץ אדום. כי תכלה לעשר. לפגע בכהני ה' (שמואל א' כ"ב) במחזורא רבא דגשין וטברייא קריין יתהון רפיין ע"כ. וזה הפך דברי המכלול ומסור' המסור' ופי' כי תכלה לעשר מצאתי בחילופים לב"א לַעְשֵֹר הלמ"ד בפתח והעי"ן בשוא וזה נקרא דגש ולב"נ לְעַשֶֹר הלמ"ד בשוא והעי"ן בפתח וזה נקרא רפי כי בעלי המסורה קראו לשוא כזה הבא באותיות כל"ב המשמשות בראש התיבה רפי לפי שלא יתכן אחריו דגש לעולם כמו שכתוב במסורת המסור' מאמר ג' והחילוף שבמלת לפגע הוא דגשות ורפיון הגימ"ל דומיא דבי"ת לסבב ובזה יובן מ"ש בחילופים הנזכרים ב"א לסבב לפגע רפי ודלא כדברי המדפיס שכתב בשמואל מתחלפין לִפְגַע וכן בס"א כ"י מסור עליו מחזורא רבא לפגע רפי מתחלפת לפגע בדגש וזהו כדברי רד"ק ור' אליה הלוי.

פסוק ו
את הנחשים. בספרים מדוייקים כ"י ביתיב לא במקף והאל"ף בצירי וכן הוא בדפוס קדמון.

פסוק ח
ושים אתו על נס. קדמאה על נס תניינא על הנס קדמאה נחש נחשת תניינא נחש הנחשת.

פסוק יג
ויחנו מעבר ארנון. בכולהו ארנון שבסידרא בר מן בתראה איכא פלוגתא בהעתק הללי ובירושלמי לענין חסיר ויתיר. ובמסורת ארנון ג' מלאים ובעניינא וסימן מעבר ארנון כי ארנון גבול מואב ואת הנחלים ארנון ושלשתם סמוכים זה לזה וכך הם בספרים שלנו ובהרמ"ה ז"ל.

מגבל. הגימ"ל דגושה.

פסוק יד
את והב. במקצת ספרים מדוייקים כ"י חדא מלה כתיב וכ"כ החזקוני אתוהב תיבה אחת והוא כמו אתיהב שהוא"ו מתחלפת ביו"ד כמו בהתודע יוסף וכו' ע"ש. גם בהעתק הללי מצאתי אתוהב כתב מלה חדא בספר ירושלמי וז"לש רד"ק בשרשים שרש והב כתבתי המלה הזאת בשרש ו"ו כי כן דעת המפרשים כי והב לבדו מלה אחת אבל אני מצאתי בספרים מדוייקים אתוהב מלה אחת התי"ו נקודה בשוא עכ"ל. ומדברי המפרשים נראה דתרתין מלין כתיבי כמ"ש רד"ק עצמו בשמם וסמך עליהם לכתבו בשורש ו"ו וכן נראה ממדרש רבותינו בפרק הרואה תנא את והב בסופה שני מצורעים היו וכו' כי אתו את והב חזו דמא וכו' וגם מספר הזוהר פ' בשלח על פסוק ה' איש מלחמה עוד יש ראיה לזה ממסרה גדולה ערך את שהביאה אלפ"א בית"א את ולית מנהון ואת וחד מינייהו את והב גם בעל א"ת העיד שכן ראה בכל ס"ס ואשכנז את לבד והב לבד ומקף ביניהם והתי"ו בלי ניקוד וגם מצא כתוב בהדיא שתי תיבות כתוב בס' עזרא וכן העידו חכמי בורגיש שמצאו שתי תיבות בספר הרמ"ה ז"ל.

פסוק טו
ואשד. האל"ף בסגול בספרים רבים מדוייקים וכ"כ רד"ק בשרשו ובעל רב פעלים כתב העיד רד"ק שהוא בג' נקודות ומצאתיו ברוב ספרים בב' נקודות.

פסוק כ
הגיא. הגימ"ל בדגש.

ונשקפה. נמסר עליו לית ומלעיל.

הישימן. חסר וא"ו כמ"ש בפרשת האזינו.

פסוק כא
וישלח ישראל. פ' פתוחה.

פסוק כג
בגבלו. בשרי לא בפשט.

סיחן את כל עמו. טעה המדפיס לעשותו מלא וא"ו שהוא עצמו כתב במסורת ד' מלאים בתורה ואין זה מהם.

פסוק כז
ותכונן עיר סיחון. בהעתק הללי סיחון ירושלמי סיחן ע"כ. ובכל הספרים מלא שהוא חד מן ד' מלאים בתורה וכ"כ הרמ"ה ז"ל.

פסוק כט
פליטם. בתיקון ס"ת ישן פליטם ס"א פלטים וכן במפתח ע"כ. והרמ"ה כתב נתן בניו פליטם מלא יו"ד קדמאה וחסר יו"ד תנייין ע"כ. וכן בספרים שלנו.

פסוק ל
ונשים. הנו"ן בפתח והשי"ן דגושה כמו אם לא ישים עליהם נוהם (ירמיה מ"ט). ודקדוק המלה עיין בס' מכלול דף קע"ט ושרשים שרש ישה והראב"ע ומכלל יופי.

אשר. נקוד על רי"ש בלבד מסורת פרשת במדבר ומדרש רבה ושאר מדרשות כמ"ש בפרשת לך לך גבי ביני וביניך וכ"כ בעל הטורים.

פסוק לב
וילכדו. הכ"ף דגושה.

בנתיה. עיין מ"ש ביהושע סימן י"ז.

ויירש. ויורש ק' ועיין בעל הטורים.

פסוק לד
אל תירא אתו. בספר הזוהר אל תירא אותו תרין אותו אינון שלימין באורייתא בתרי ווי"ן חד דא וחד עד דרש אחיך אותו ודריש להו התם במילי מעלייתא אך בכל הספרים כלם חסרים בתורה וכן במסרה רבתא נמנה כ"ד אותו מלאים ואין גם אחד בתורה וכ"כ המאירי גם הרמ"ה כתב אתו כלהון חסרין באורייתא והכי נקטינן.

פסוק לה
ואת בניו. עוד אמרו שם בזוהר בנו כתיב חסר יו"ד וקרינן בניו וכן במדרש רבה בנו כתיב שהיה לו בן קשה ממנו ואף זה לא נמצא בספרים שלנו ואולם בפרשת דברים על פסוק ונך אתו ואת בנו כתב רש"י ז"ל בנו כתיב שהיה לו בן גבור כמותו וגם במסורת שם ד' כתיב בנו וקריה בניו ובאורייתא ליכא אלא תרין מינייהו ונך אותו ואת בנו ואת בנו לא ידע דוזאת הברכה וכ"כ הרמ"ה ז"ל ובעל מנחת כהן פרשת הדברים.

הפרק הבא    הפרק הקודם