מנחת שי, במדבר פרק כו


פסוק א
ויהי אחרי המגפה פ.

ויאמר ה'.
יש כאן פרשה פתוחה באמצע פסוק.

פסוק ה
ראובן בכור ישראל. בספרים כ"י והרמב"ם ומאירי אין כאן ראש פרשה אבל בספר תגי מצאתי כתוב כלשון הזה.

ראובן בכור ישראל סדור ושאר כל השבטים סתומות בר מן אלה בני דן דפליגי סופרים חד אמר סתומה וחד אמר סדור עד כאן. ובספר תגי הנזכר יש כמה פרשיות סדורות וגם פתוחות וסתומות דפליגי עליהון נהרדעי שאין אנו נוהגים כמותן ולכן לא כתבתים.

תנוך. מלא החנכי חסר והא דאמר במסורת סוף פרשת חיי שרה ובמשלי כ"ב חנך ג' חסר בלישנא וסימן ובני מדין עיפה. חנוך משפחת החנכי. חנך לנער על פי דרכו. על מלת החנכי אתמר ולא על חנוך דהוא מלא בכל הספרים וכן במסורת כ"י ג' חסר בלישנא וסימן ובני מדין וגו' משפחת החנכי חנך לנער וכן מסר הרמ"ה ז"ל ובני מדין עיפה ועפר וחנך חסר וא"ו כתיב ותהר ותלד את חנוך מלא וא"ו כתיב וכל חנוך באורייתא מלא וא"ו כתיב בר מן חד חסר עיפה ועפר וחנך כדאמרן משפחת החנכי חסר וא"ו כתיב.

פסוק ו
לחצרן משפחת החצרוני. במסורת פרשת ויגש נמסר חצרן כל אורייתא חסר בר מן חד חצרוני קדמאה דוידבר ע"כ. וכן כתב הרמ"ה ז"ל החצרוני לכרמי דין מלא וא"ו לחצרן משפחת החצרני לחמול דין חסר וא"ו כתיב.

פסוק ז
הראובני. הרי"ש במאריך והיא נקראת בשורק והאל"ף שבאמצע נחה כמו יראו את ה' וחבריו וכן הוא בספרים כ"י וכמוהו רבים כמ"ש בסוף דברים וכך היא כוונת ר' אליה המדקדק בהגהת שרשים שרש ירא ושמו רפי על האל"ף להורות על נחותה וכן כתב הרמ"ה ז"ל אלה משפחת הראובני דפינחס מלא דמלא כתיב מלא אל"ף ומלא וא"ו ותרויהון בין רי"ש לבי"ת ולא קריין ודכוותיה כי לקחו מטה בני הראובני דאלה מסעי ודכותא בלישנא נתתי לראובני ולגדי סוף דברים וכל לראובני דכותא פקדיהם. הפ"א רפה.

פסוק ט
קרואי. קריאי ק' ביו"ד וכ"כ בהעתק הללי ובמסורת קדמונית מצאתי במדבר קרואי פינחס קריאי וסימן ברוך פרי ע"כ. פי' דבמדבר רו דפינחס רי ועל הקריאה איתמר וממילא דהכתיבה בהפך ועיין ג"כ מ"ש בפרשת במדבר ובריש פרשת קרח.

פסוק יג
הזרחי. הזי"ן דגושה.

פסוק טז
לאזני האזני. האל"ף בקמץ לבד.

פסוק כא
לחצרן. בהעתק הללי לחצרן ירושלמי לחצרון ע"כ. ובכל ספרים שלנו חסר כחבירו דלעיל וכן כתב הרמ"ה ז"ל וחצרן וכרמי חסר וא"ו כתיב וכל אורייתא דכותא חסר.

פסוק כג
לפוה. הוא"ו רפה בספרים מדוייקים אבל הרמ"ה ז"ל ור"דק ז"ל בעט סופר שלו כתבו שהוא"ו בדגש וכן מצאתי בגליון א' כ"י.

פסוק כו
האלני. בהעתק הללי האלוני ירושלמי האלני ע"כ. ובכל הספרים חסר וכן בנסחא כ"י מסור עליו לית וחסר גם הרמ"ה ז"ל כתב משפחת האלני חסר דחסר חסר יו"ד וחסר וא"ו.

פסוק ל
אלה בני גלעד. וכן ואלה בני שותלח הביתי"ן בדגש מדין מפסיק ואתי מרחיק וחביריו שבפרשה כלם רפין שאין טעם מפסיק במלה ראשונה גם אין להם דין אתי מרחיק שמלת בני סמוכה אל המלה הבאה אחריה וכן מצאתי בספרים מדוייקים ועיין מ"ש באיוב ה' על חקרנוה כן היא.

פסוק לא
ואשריאל האשראלי. שניהם בסי"ן שמאלית בספרים מדוייקים ובתיקון ס"ת ישן ואשריאל במפתח ואשראל ע"כ. ובספרים שלנו מלא ובהעתק הללי האשראלי ירושל' האשריאלי ע"כ. ובכל הספרים חסר וכן בנסחת כ"י מסורת עליו לית וחסר וגם הרמ"ה ז"ל כתב ואשריאל מלא האשראלי חסר.

פסוק נא
ואל"ף שבע מאות. ג' דמטעין דסבירין ושבע בוא"ו וסימן נמסר במסרה גדולה.

פסוק נז
הגרשני. הנו"ן דגושה.

הקהתי. במקצת ספרים הקו"ף בשוא לבדו.

פסוק נח
וקהת הולד. כל אורייתא מלא דמלא והדין מלא וא"ו וחסר יו"ד.

פסוק ס
את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר. בתיקון ס"ת ישן את ואת את ואת ובמפתח את את ואת ואת ע"כ. והרמ"ה בירר דבר זה מהמסורת וכן כתב ד' פסוקים דאית בהון את ואת את ואת וסימן והזהרתה אתהם את החקים יתרו. את הארון ואת בדיו ויקהל. וכל אשה חכמת לב שם. ויולד לאהרן את.

פסוק סא
אביהוא. הבי"ת בחירק.

בהקריבם. אין בבי"ת געיא בספרים מדוייקים.

הפרק הבא    הפרק הקודם