ספרי פנחס פרק כט
פיסקא קנ
[כט, יב]
ובחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם -
קבעו הכתוב חובה.

[כט, יג]
והקרבתם אשה עולה לריח ניחוח -
הרי שמצא פרים ולא מצא אילים, אילים ולא מצא כבשים, שומע אני יקריב עד שימצא את כולם?
תלמוד לומר:
שבעת ימים תקריבו אשה לה'
(ויקרא כ"ג).
אפילו אחד מהם או אפילו כולם מצוים?
תלמוד לומר:
פרים בני בקר שלושה עשר אילים שנים.


מנין לנסוך המים בחג?
ר' עקיבא אומר:
נאמר הביאו עומר בפסח,
שתתברך
לכם את התבואה.

והביאו ביכורים בעצרת,
כדי שיתברכו לכם פירות האילן.

אף לנסוך המים בחג,
כדי שיתברכו לכם גשמי שנה.

ר' יהודה בן בתירה אומר:
נאמר בשני
ונסכיהם,

ונאמר בששי
ונסכיה,

ונאמר בשביעי
כמשפטם,

מיו"ד מ"ם הרי מים,
נמצינו למדים לנסוך המים מן התורה.

ר' נתן אומר:
בקודש הסך נסך שכר לה'
(במדבר כח),
למה נאמר?
להביא את המים.
(סליק פיסקא)

פיסקא קנא
[כט, לה]
ביום השמיני עצרת תהיה לכם -
עצרו הכתוב מלצאת.
הרי שהביא את קדשיו מבית פגי לירושלם שומע אני יאכלם בירושלם וילן בבית פאגי?
תלמוד לומר:
ביום השמיני עצרת תהיה לכם
, עצרו הכתוב מלצאת, אין עצירה אלא כניסה, שנאמר:
ואני עצור לא אוכל לבוא בית ה'
(ירמיה ל"ו)
[ואומר]:
ויהי דבר ה' אל ירמיהו שנית והוא עודנו עצור
(שם ל"ג).
אין לי אלא יו"ט האחרון שאסור מלצאת יו"ט הראשון מנא לן?
ודין הוא, הואיל וזה קרוי
מקרא קודש
וזה קרוי
מקרא קודש,
מה זה עצור מלצאת, אף זה עצור מלצאת.

[כט, לו]
והקרבתם עולה -
הרי שמצא פרים ולא מצא אילים, אילים ולא מצא כבשים, שומע אני שלא יקריב עד שימצא את כולם?
תלמוד לומר:
שבעת ימים תקריבו אשה לה'
(ויקרא כ"ג).
אפילו אחד מהן או אפילו כולם מצוים ?
תלמוד לומר:
פר אחד ואיל אחד.
(סליק פיסקא)

פיסקא קנב
[כט, לט]
אלה תעשו לה' במועדיכם -
אלו נדרים ונדבות שנודר ברגל שיביאם ברגל.
אתה אומר אלו נדרים ונדבות שנודר ברגל שיביאם ברגל, או לאחר הרגל, כשהוא אומר:
כי תדור נדר לה' [אלהיך לא תאחר לשלמו]
(דברים כ"ג), הרי נדרים ונדבות שנדורו קודם הרגל. הא מה תלמוד לומר:
אלה תעשה לה' במועדיכם?
אלו נדרים ונדבות שנדר ברגל שמביאים ברגל.

לבד מנדריכם -
אלו קיני זבים וזבות שנתנה תורה רשות שיביאם ברגל.

לבד מנדריכם, ויאמר משה אל בני ישראל -
להפסיק הענין, דברי רבי ישמעאל, שאם קורא אני
לבד מנדריכם
, איני יודע במה עניין מדבר? תלמוד לומר:
לבד מנדריכם,
דברי ר' ישמעאל.

(סליק סידרא)

הפרק הבא    הפרק הקודם