פרק כט
פרק כט, ב
ועשיתם עלה. בראש השנה כתיב ועשיתם עלה לריח ניחוח לה' וגו' לומר יעשו תשובה ואני מעלה עליכם כאילו הקרבתם כל הקרבנות. ובפסיקתא (פ' מ') דורש כאילו נעשה בריה חדשה.

פרק כט, יא
ביום הכפורים כתיב שעיר עזים אחד חטאת ולא כתיב לכפר לפי שיום הכפורים מכפר.


הפרק הבא    הפרק הקודם