מדרש רבה, במדבר, פרק לא

ה [משה נוקם במדין]

דבר אחר:
נקום נקמת
זה שאמר הכתוב: (איוב ל) לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלכים לכסא.

מהו לא יגרע מצדיק עיניו?
אין הקב"ה מונע מן הצדיק מה שרוצה בעיניו.
ללמדך שמשה מתאווה לראות בנקמת מדין קודם שימות והיה מבקש מן הקדוש ברוך הוא שיראה בעיניו.
על משה נאמר: (תהלים נח)ישמח צדיק כי חזה נקם נקמת מדין פעמיו ירחץ בדם הרשע, זה בלעם.
אמר משה לפנחס ולאנשי הצבא: יודע אני שבלעם הרשע הוא שם ליטול שכרו, עד שהזאב בא לצאן פרשו לו מצודה ואותו רשע, אם תראו אותו שעושה כשפים ופורח באוויר העולם הראו לו את הציץ שכתוב בו: קדש לה' והוא נופל, והרגו אותו ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם, שהיו עושין כשפים עם בלעם ופורחין וכשראו את הציץ נפלו על חלליהם.

ו [יהושע התרשל במלחמת ל"א המלכים]

אמרו רבותינו:
כתיב ביהושע: (יהושע א)כאשר הייתי עם משה אהיה עמך, והיה צריך יהושע לחיות ק"ך שנה כמשה רבנו.

ולמה נתקצרו שנותיו י' שנים?
בשעה שאמר הקב"ה למשה: נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תיאסף אל עמך, ואף על פי שנתבשר בשורות מות לא איחר הדבר אלא נזדרז, וישלח אותם משה.
אבל יהושע כיון שבא להלחם עם ל"א מלכים, אמר: אם אני הורגם מיד, מיד אני מת כשם שעשה משה רבנו.

מה עשה?
התחיל מעכב במלחמתם, שנאמר: (שם יא)ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה.
אמר לו הקדוש ברוך הוא: וכך עשית, הריני מקצר שנותיך י' שנים.
אמר שלמה: (משלי יט) רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום.

הפרק הבא    הפרק הקודם