מנחת שי, במדבר פרק לג


פרשת מסעי

מסעי פתוחה
פסוק ג

מרעמסס. בשני שואין הראשון נח והשני נע כמ"ש בסוף ויגש.

ממחרת. המאריך במ"ם ראשונה וכן הוא לב"א.

יצאו בני. הבי"ת רפה.

פסוק ח
ויסעו מפני החירת. ג' סבירין פי מפי וקרין פני מפני.

פסוק ט
ובאילם. יו"ד בתר אל"ף ולא בתר למ"ד.

פסוק יד
היה שם. מלעיל שהקדמא בה"א ראשונה בכל ספרים כ"י וגם בדפוסים ישנים.

פסוק טו
מרפידם בס"ת ישן מרפידם ס"א מרפדי' וכן במפתח ע"ר. והרמ"ה כתב ויחנו ברפידי' בתיקון ס"ת מים (בשלח) ויסעו מרפידים ויבאו (יתרו) הלין ב' מלאים דמלאים ושאר ואין אורייתא חסר יו"ד תניין וכולהון מלאים יו"ד קדמאה.

פסוק טז-יז
בקברות מקברות. כך הם בהעתק הללי ובירושלמי בקברות מקברות ע"כ. ובחומש עם תרגום מסביוניטה הראשון כתוב חסר ונכתב עליו יש ספרים בקברות והשני כתבו בפסוק מלא וכן בתיקון ס"ת ישן כתוב בקברת במפתח בקברות ע"כ. אך בספרים מדוייקים שניהם חסרים וכ"כ הרמ"ה ז"ל קברות התאוה דויקרא את שם המקום ההוא בפרשת בהעלתך מלא וא"ו כתיב ודכותא מקברות התאוה נסעו העם ומסר עליהם תרין מלאים הלין ושאר אורייתא חסר וא"ו כתיב.

פסוק כז
בתרח. הוא סוף פסוק.

פסוק לג
ביטבתה. בי"ת ראשונה דגושה והיו"ד בקמץ לבד וכן מיטבתה.

פסוק לה
בעצין גבר. בהעתק הללי בעצין מעצין ירושלמי בעציון מעציון ע"כ. וספרים שלנו שניהם חסרים וכ"כ הרמ"ה וז"ל ויחנו בעציון גבר ויסעו מעצין גבר תרויהון חסרים וא"ו כתיב וכל לשון עצין בעצין מעצין חסרים.

פסוק מד
העברים. העי"ן בחטף פתח.

פסוק מו
דבלתימה. הדל"ת בדגש.

פסוק מט
הישמה. בהעתק הללי הישמת ירושלמי הישימת ע"כ. ובכל הספרים חסר וכן הוא על פי המסורת וכ"כ הרמ"ה ז"ל ויחנו על הירדן מבית הישמת חסר יו"ד וחסר וא"ו כתיב ועיין מ"ש ביהושע סימן י"ב.

פסוק נב
והורשתם. בשי"ן ימנית.

במותם. בתיקון ס"ת במתם במדוייק במותם ע"כ. והרמ"ה כתב ואת כל במותם תשמידו מלא וא"ו וכולהון מלאים.

פסוק נד
ולמעט תמעיט. בלא מאריך בלמ"ד בס"ס.

פסוק נה
וצררו. הרי"ש בשוא לבדו כמנהגנו.

הפרק הבא    הפרק הקודם