ילקוט שמעוני, במדבר פרק לד


המשך סימן תשפז
וגבול ים -
תניא: איזהו ארץ ישראל, ואיזהו חוצה לארץ?
כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים ארץ [ישראל], מטורי אמנון ולחוץ - חוץ לארץ.
והנסים שבים רואין אותן כאלו חוט מתוח עליהן מקפלוריא ועד ים אוקינוס ומנחל מצרים ועד ים אוקינוס, מן החוט ולפנים - ארץ ישראל, מן החוט ולחוץ - חוץ לארץ.

ורבנן, האי וגבול ים מאי עבדי ליה?
מיבעי ליה לנסים.
ורבי יהודה לנסים לא צריך.

ונשיא אחד -
אמר רב גידל אמר רב:
מנין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן שבית דין מעמידין להם אפוטרופוס לחוב על מנת לזכות?
תלמוד לומר: נשיא אחד ממטה.


הפרק הבא    הפרק הקודם