מנחת שי, במדבר פרק לו


פסוק ב
את נחלת. במאריך ובמקף.

פסוק ג
על נחלת. הראשון ביתיב כמו השני שבסמוך לא במקף.

פסוק ח
וכל בת ירשת נחלה. ג' פסוקים בקריא מן תמנין אתון רישיתון וכל וסימוהון וכל שיח השדה וכל בת ירשת נחלה וכל שלל הערים (יהושע י"א).
סוף ספר במדבר ותשלם מלאכת ספר רביעי והוא ספר הפקודים והמסעות תהלה לשומע שועות בס"ת צריך להניח ריוח ד' שיטין

הפרק הבא    הפרק הקודם