מנחת שי, במדבר פרק ד


פסוק ו
ופרשו. דרגא בסי"ן.

מלמעלה ושמו בדיו. סימן קדמאה ובתראה ושמו בדיו וב' מציעאה ושמו את בגדיו.

פסוק ז
יפרשו. בלא דרגא.

המנקית. הה"א בלא מאריך והמ"ם בדגש.

המנקית. הנ"ל בהעתק הללי ובספרים מדוייקים חסר וא"ו וכ"כ הרמ"ה ז"ל המנקית דעל שלחן הפנים חסר וא"ו כתיב ומסר עליה כולהון חסרי'.

פסוק יא
יפרשו. בפשט.

פסוק יב
ישרתו. השי"ן במאריך.

פסוק יג
ופרשו. הפ"א (הפעל) במאריך. וכן ונתנו על המוט. וכן ונתנו עליו.

פסוק יד
אשר ישרתו עליו בהם. היו"ד בגעיא.

ואת המזרקת. חסר וא"ו ודכותיה דפרשת ויקהל. ואית דמסרי עליה כל אורייתא חסר ודא ודא א' היא דבאורייתא הלין תרין בלחוד הוא דכתיב בהדין לישנא הרמ"ה ז"ל.

עליו. בזקף קטן.

פסוק טו
לשאת. בזקף קטן.

יגעו. הגימ"ל דגושה.

פסוק טז
בקדש ובכליו. הבי"ת בשוא בספרים מדוייקים וכן כתב החזקוני והקו"ף רפה וכן כתב רבינו יונה בספר הרקמה כי משפטו בפתחות הבי"ת ודגשות הקו"ף. ובמסרה גדולה מסור עליו ג' רפין ע"כ כלומר שהבי"ת נקודה בשוא כי בעלי המסורת קורים לשוא כזה רפי לפי שלא יתכן אחריו דגש לעולם כמ"ש בעל מסו' המסורת במאמר ג' אך לא נמסר הסימן. ובמסורת כ"י מצאתי בקדש ג' וסימן הכפרת ובכליו תאכלנו ע"כ והכי פירושא ונחת את הכפרת על ארון העדת בקדש הקדשים דתרומה בקדש ובכליו דהכא בקדש הקדשים תאכלנו דקרח. וכן מצאתי אחר כך במסורת הדפוס פ' קרח ובמסורת אחרת כתיבת יד מסור על זה וכל קריא בקדש הקדשים עד כאן והיא היא.

פסוק יז
ה'. בזקף קטן.

פסוק יט
בגשתם את קדש הקדשים. המסורת עליו לית דמטעים פירוש דסבירין אל.


פרשת נשא
נשא. פתוחה.

פסוק כב
נשא. בסי"ן לא בשי"ן.

פסוק כד
הגרשני. הגימ"ל והנו"ן דגושות בכולן.

פסוק כה
מלמעלה. מ"ם שנייה בקמץ.

פסוק כו
ואת מיתריהם. מסורת דמסרה הכא על מיתריהם לית כוותיה מלא שבושא הוא דכלא בנסחי דיקי מלאים דמלאים כתיבין. הרמ"ה.

פסוק כז
ופקדתם עליהם. במקצת ספרי הדפוס כתוב עליהם ביו"ד. ובהעתק הללי כתוב ופקדתם עלהם ירושלמי עלהם חסר ואומר המסרה י"ג חסרים בתורה עכ"ל. וכן הוא חסר בספרי כ"י מדוייקים ובדפוס ישן שהוא א' מן י"ג חסרים וסימנהון נמסר בויגש וכן מסרם הרמ"ה ז"ל.

פסוק כח
איתמר בן אהרן. מאריך. באל"ף איתמר ובבי"ת בן ואל"ף אהרן בלא מאריך.

איתמר בן אהרן. כ"כ כדלעיל.

פסוק לו
אלפים שבע מאות. ג' דמטעים דסבירין ושבע בוא"ו וסימן נמסר במ"ג.

פסוק לז
הקהתי. בס"ס הקו"ף בשוא לבד וכן כולם.

פסוק לח
ופקודי בני גרשון למשפחותם. כתב הרמ"ה ז"ל למשפחתם בגויהם דנח חסר וא"ו כתיב וכל אורייתא דכוותא בר מן א' מלא וא"ו וסי' ופקודי בני גרשון למשפחותם ומסר עליה לית כוותיה מלא בתורה ובמסורת אחריתי ודיקא כל אורייתא חסר בר מן א' ופקודי בני גרשון למשפחותם ואית דמסרי עליהם כולהון חסרי' בר מן ח' מלאים וסימן ופקודי בני גרשון ובתראה דראובן (וקדמאה ובתראה דמנשה) כמו במסורת כ"י כתוב ויתן משה לחצי וחצי הגלעד ע"כ ודא ודא חדא הוא וקדמאה דשמעון ובתראה דזבולון וקדמאה דיששכר ודאשר וכל כתובים דכותיה מלא ולפום דיקא דהאי מסורת משמע דכולהו (לבד מבני גרשון) ביהושע קאי דאי באורייתא בתראה דראובן מי איכא הא גבי ראובן ליכא למשפחתם אלא חד בויהיו בני ראובן בכר ישראל וא"כ מאי בתראה איכא דמשמע דאיכא קדמאה אלא לאו ש"מ בנביא קאי דאילו באורייתא כולהון חסרים בר מדבני גרשון וכולהון נוסחי דיקי דאתו לידן נמי הכי דיקי ומסורת קדמאה נמי מסייעא להו כדאמרן לעיל עכ"ל. וכן מצאתי במסרה כ"י ישנה ועיין עוד במ"ג ריש ספ' במדבר דמסיר למשפחתם כל אורייתא חסר וכו' וביהושע סי' י"ט נמסר למשפחותם ח' מלאים בס' יהושע וכו' ופלוגתי טובא איכא ביניהון. ואשכחנ' מסרה אחריתי נמי דמסרא למשפחותם ח' מלאים בתורה ובנביאים וחשבא לכולהו כדמסיר הרמ"ה ז"ל בר מן חד דהרמ"ה חשיב בתראה דראובן ובמסרת הדין ראובן קדמאה. וחפשתי בספרים כ"י ומצאתי קצת מהם כדברי הרמ"ה ז"ל וכמסורת דפ' במדבר ואעשה כן גם אני בעזרת האל.

פסוק מד
פקדיהם. אין בקו"ף מאריך בס"ס וכן כולם.

פסוק מט
פקד אותם. בכמה ספרי הדפוס וגם בהעתק פירארה חסר וא"ו אבל בהעתק הללי ובספרים כ"י מדוייקים מלא וכן הוא בדפוס ישן והוא א' מן ט"ל מלאים בתורה וסימן נמסר במסרה רבתא ובמסורת סייג לתורה.

ופקדיו אשר צוה. ה' דסבירין כאשר וסימן נמסר בפרשת צו.

הפרק הבא    הפרק הקודם