פרק ז
פרק ז, א
ויהי ביום כלות. סמך חנוכת המזבח לברכת כהנים רמז לחשמונאים שיעשו חנוכה. ועוד כדי שלא תשלוט עין הרע במלאכתם לכך ברכם תחלה. וסמך למשכן שבזכות המשכן יהיה שלום. וכן דוד סמך ה' יברך את עמו בשלום (תהלים כט, יא) וסמיך ליה מזמור שיר חנכת הבית (שם ל, א).

פרק ז, ב
הם נשיאי המטות. הם. סופי תיבות להיפך מתים. וכן הפקדים. ויביאו את קרבנם סופי תיבות מותם. על שם ותבער בם אש ה' ותאכל בקצה המחנה (להלן יא, א) בקצינים שבהם.
שש עגלת. כנגד ששה מזלות אשר עולים בגלגל וששה יורדים, וכנגד ששה עתים קור וחום וקיץ וחורף וזרע וקציר (בראשית ח, כב). ושנים עשר בקר כנגד י"ב שבטים ושנים עשר מזלות.

פרק ז, יג
וקרבנו. וי"ו יתירה על שם ששה בנים שיצאו ממנו שכולם נתברכו בשש ברכות. ששה בנים יצאו מנחשון בעלי שש ברכות ואלו הן; דוד, משיח, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. דוד דכתיב ביה (ש"א טז, יח): יודע נגן וגבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר וה' עמו.
יודע נגן - שיודע לשאול.
וגבור חיל -
יודע להשיב.
איש מלחמה -
יודע לישא וליתן במלחמתה של תורה.
ונבון דבר -
מבין דבר מתוך דבר.
ואיש תואר - שמראה פנים בהלכה.
וה' עמו - שהלכה כמותו בכל מקום.
משיח דכתיב ביה (ישעיה יא, ב) ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'. דניאל חנניה מישאל ועזריה דכתיב בהו (דניאל א, ד) ילדים אשר אין בהם כל מום וטובי מראה ומשכילים בכל חכמה ויודעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמוד בהיכל המלך.

דבר אחר:
למה וקרבנו עם וי"ו יתירה?
כנגד ששה דברים שנתחדשו באותו היום בעולם. ראשון לשכינה ששרתה בישראל. ראשון לנשיאים. ראשון לברכת כהנים. ראשון למחיצת מחנה שכינה. ראשון לאיסור במה. ראשון לירידת האש. יבא בן נחשון בשש מדות ויבנה יסוד בית המקדש. ולמה נקרא שמו נחשון?
על שירד תחלה לנחשול שבים.

דבר אחר:
וקרבנו
למה מלא וי"ו יתירה?
כנגד ששה דברים שנטלו מאדם הראשון ועתידין לחזור כשיבא בן נחשון הוא המשיח. ואלו הן הששה דברים שניטלו מאדם הראשון. זיוו דכתיב (איוב יד, כ) משנה פניו ותשלחהו. חייו דכתיב (בראשית ג, יט) כי עפר אתה ואל עפר תשוב. קומתו דכתיב (שם שם, ח) ויתחבא האדם מלמד שנגרע קומתו ונעשית של מאה אמה. פירות הארץ והאילן דכתיב (שם שם, יז) ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה. מאורות דכתיב (ישעיה כד, כג) וחפרה הלבנה ובושה החמה.
ומנין שגנזן?
שנאמר (איוב לח, טו) וימנע מרשעים אורם.
ומנין שעתידים לחזור בימי המשיח?
זיוו, שנאמר (שופטים ה, לא) ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.
חייו, דכתיב (ישעיה סה, כב) כי כימי העץ ימי עמי. ת"ק שנה, סדן של שקמה ת"ק שנה. קומתו, דכתיב (ויקרא כו, יג) ואולך אתכם קוממיות, בקומה זקופה.
פירות הארץ והאילן, דכתיב (זכריה ח, יב) הגפן תתן פריה והארץ תתן את יבולה.
מאורות, דכתיב (ישעיה ל, כו) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים. בכולן כתיב "נשיא" חוץ מיהודה שלמוד הוא אותו השבט להקטין את עצמו, כדכתיב: ישב נא עבדך תחת הנער (בראשית מד, לג). וכן בדוד הוא אומר (ש"א יז, יד) הוא הקטן.
בכל אחד יש ששה פסוקים כנגד ששת ימי המעשה. ובכל אחד הוכפל שמו הרי כ"ד כנגד כ"ד שעות שביום ובלילה.
שלשים ומאה משקלה. כנגד שנות אדם עד שנולד שת.
שבעים שקל. כנגד ע' שהניחם לבניו ולהצילם משבעים אומות.
שבעים שקל. בגימטריא שבעים נפש. בשביל שבעים שירדו למצרים.

פרק ז, יד
כף אחת. כנגד התורה שניתנה מכף ידו של הקב"ה.
עשרה זהב. כנגד עשרת הדברות.
מלאה קטרת. תחליף הקו"ף בדל"ת דא"ת ב"ש יעלה למנין תרי"ג.

פרק ז, טו
פר אחד. כנגד אברהם. ואל הבקר רץ אברהם (בראשית יח, ז).
איל. כנגד יצחק, ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו.
כבש. כנגד יעקב והכשבים הפריד יעקב (שם ל, מ):
פר איל וכבש. בגימטריא אברהם יצחק ויעקב.

פרק ז, יז
ולזבח השלמים בקר שנים. כנגד משה ואהרן שעשו שלום בין ישראל ובין אביהם שבשמים.
אלים. עתודים. כבשים. שלשה מינים כנגד כהנים לוים וישראלים. וכנגד תורה נביאים וכתובים. וכן עתודים דיהודה מלא וי"ו שדוד שעמד ממנו נתברך בשש ברכות. ואין עתודים אלא לשון עמידה כמה דאת אמר (איוב טו, כח) אשר התעתדו לגלים. ואומר (משלי כד, כז) ועתדה בשדה לך. פירוש יבא בן נחשון בשש מידות ויבנה יסוד בית המקדש.

פרק ז, יח
ביום השני הקריב. בגימטריא נתן להם עצה.

פרק ז, יט
מבין שני הכרבים. ראשי תיבות משה. לומר לך שהוא חשוב ככרוב של מעלה.

הפרק הבא    הפרק הקודם